ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม ในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถิไท (Empowerment) , The structure and dynamics of the community and society empowerment in preserving, developing, and protecting the Thai traditional medicine
นักวิจัย : อุษา กลิ่นหอม , Usa Khlinhom , ยงยุทธ ตรีนุชกร , Yongyut Treenuchakorn
คำค้น : Altenative Health , Medicine, Traditional -- Thailand , Medicine, Herbal , สุขภาพทางเลือก , การแพทย์แผนโบราณ , Thai traditional medicine , ภูมิปัญญาไท , สุขภาพวิถิไท
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : ABSTRACT[ENGISH]/abs/res/hs1227e.doc , DOWNLOAD FULLTEXT[THAI]/fullt/res/hs1227.zip , hs1227 , http://hdl.handle.net/11228/2101 , WB925 อ864ร 2548 , 48ข033
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่อหน้าปก : รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการศึกษาระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม ในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถิไท (Empowerment)

ชื่องานวิจัย ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม ในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท (Empowerment)ชื่อผู้วิจัย อุษา กลิ่นหอม, ยงยุทธ ตรีนุชกรแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2548บทคัดย่อ ผลจากการทบทวนเอกสาร และจากการศึกษากรณีต่างๆ พบว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทย์นอกกระแสหลัก ที่ผ่านมาและต่อยอดสู่อนาคต มีปัจจัยร่วมที่สำคัญ ที่จักส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนี้1.รัฐต้องดำเนินนโยบายและกระบวนการให้สอดคล้องกัน โดยส่งเสริมให้กลไกในการประสานงาน การศึกษา การวิจัย ดำเนินการในการเปิดพื้นที่ให้การแพทย์นอกกระแสหลักแต่ละระบบ พัฒนาตนเองในบริบทที่มีเขตแดนประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดการผสมผสานระหว่างการแพทย์ระบบต่างๆในลักษณะการส่งต่อที่รู้ข้อจำกัดและข้อเด่นของแต่ละสาขา2. การรวมตัวเป็นเครือข่าย ทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สังคมยอมรับมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ความชัดเจนในแนวคิดหลักเรื่องระบบสุขภาพที่ต้องมีระบบทฤษฎีโรค และระบบดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น การมีผู้นำที่ดี การมีผู้อำนวยการกระบวนการ (Facilitator) และกลไกเชื่อมต่อ การดำเนินกระบวนการต้องทำอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนทุนต้องคำนึงถึงธรรมชาติของการแพทย์นอกกระแสหลักในแต่ละสาขา 3. การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับประเทศอื่น ๆ เป็นพลังที่ช่วยให้เกิดการทบทวนตนเอง กำลังใจและเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 4. การสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดวิธีวิทยาใหม่ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของการรักษาโดยการแพทย์นอกกระแสหลักหรือการแพทย์แบบตะวันออก 5. การให้รางวัล ยกย่องบุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์นอกกระแสหลักของสถาบันต่าง ๆเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระตุ้นให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญ เช่นการจัดสรรรางวัลเกียรติคุณให้กับหมอพื้นบ้านของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฎต่าง ๆทำให้สังคมรู้จักและเคารพยอมรับคุณค่าของระบบการแพทย์พื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน มากขึ้นและน่าจักมีความหมายมากกว่าการให้ใบประกอบโรคศิลปะ 6. การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยระบบการแพทย์นอกกระแสหลักในชนชั้นกลางและกลุ่มชนชั้นสูง ก่อให้เกิดศรัทธาอย่างลึกซึ้ง สามารถรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายได้อย่างเหนียวแน่น 7. การบูรณาการประเด็นต่างๆที่ยังติดขัดอยู่ ในการแพทย์นอกกระแสหลักในแต่ละสาขา ต้องสร้างกลไกเฉพาะเชิญบุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปมปัญหานั้นๆมาร่วมกันระดมสมองและกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ร่วมกันทำงาน 8. การแพทย์นอกกระแสหลักต้องพัฒนาให้เกิดความชัดเจนหรือผสมผสานให้เกิดความชัดเจนทั้งระบบโรคและระบบดูแลสุขภาพ โดยมีเป้าหมายที่ชัดจนในการตอบสนองกลุ่มคนระดับใดและมีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย อีกทั้งเวทีในการแสดงผลงานที่ทัดเทียมกัน 9.กลไกองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นอกกระแสหลักแต่ละสาขา มีการประเมินผลทบทวนตนเองเป็นประจำอย่างน้อย ปีละครั้ง และมีการนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมสุขภาพ ให้เกิดการเรียนรู้และสร้างยุทธศาสตร์ กระบวนการร่วมกัน ทุกปี

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :