ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์ : รายงานการทบทวนองค์ความรู้ , A review of the management strategies for alcohol-ralated disorders
นักวิจัย : สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , Sawitree Ausanangkornchai
คำค้น : Alcohol , สุรา , แอลกอฮอล์ -- การป้องกันและแก้ไข , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1182 , WM274 ส687ม 2543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์การป้องกันและรักษาปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์การป้องกันขั้นปฐมภูมิ (Primary prevention) เน้นที่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีทั้งผู้ที่ไม่ดื่มสุรา ผู้ที่ดื่มแบบมีความเสี่ยง และผู้ที่ติดสุรา มาตราการในการจัดการแบบปฐมภูมิประกอบด้วย วิธีการต่างๆ ในการควบคุมสิ่งแวดล้อมของการดื่มสุรา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ดื่ม มาตราการต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาการขับรถขณะเมาสุรา รวมทั้งการรณรงค์ทางสื่อมวลชนและโครงการต่างๆ ของประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหารการขับรถหลังจากดื่มสุราในชุมชน การป้องกันขั้นทุติยภูมิ (Secondary prevention) จะเน้นที่การค้นหาและวินิจฉัยผู้มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น โดยมีเป้าหมายสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากการดื่มสุรา (Hazardous or harmful drinkers) แต่ยังไม่ติดสุรา การป้องกันขั้นทุติยภูมิ ประกอบด้วยการใช้เครื่องมือในการคัดกรองภาวะการดื่มสุราแบบเสี่ยง แบบอันตรายและภาวะติดสุรา และการดูแลจัดการสำหรับผู้ที่ถูกค้นพบว่ามีปัญหาเหล่านี้ โดยการจัดการแบบย่อ (brief หรือ very brief intervention) การรักษาขั้นตติยภูมิ (Tertiary prevention) จะเป็นการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ติดสุราแล้ว ซึ่งประกอบด้วย การถอนพิษแอลกอฮอล์ (Alcohol detoxification) การรักษาภาวะขาดสุรา (Alcohol withdrawal) และการรักษาระยะยาวสำหรับผู้ที่ติดสุราเพื่อไม่ให้กลับไปใช้สุราอีก (Relapse prevention) มาตราการที่ใช้ในการป้องกันระดับปฐมภูมิต่อปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์การป้องกันแบบปฐมภูมิประกอบด้วยมาตราการสามประการคือ การควบคุม การให้การศึกษา และการให้ทางเลือกแบบอื่นๆ ทั้งสามวิธีการนี้อาจจะใช้ร่วมกัน หรือการใช้วิธีการหนึ่งอาจจะเป็นการปูพื้นฐานสำหรับใช้อีกวิธีต่อมา เช่นการให้การศึกษาหรือความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องมาตราการหนึ่งๆ มักจะต้องทำก่อนที่จะมีการใช้มาตราการในเชิงควบคุมใดๆ มาตราการในเชิงป้องกันแบบปฐมภูมิอาจจะใช้ สำหรับประชากรทั่วไปในประเทศ เช่น มาตราการเกี่ยวกับการกำหนดราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (fiscal measures) มาตราการทางกฎหมายต่างๆ (legislative measures) ซึ่งจะมีผลต่อ availability of alcohol เช่นการควบคุมจำนวนและชนิดของสถานบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเวลากับสถานที่ที่จะอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ได้ และการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น หรือ เฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานหรือผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงหากมีการใช้สุรา เช่น มาตราการเพื่อป้องกันอันตรายจากการขับรถหลังการดื่มสุรา และการห้ามใช้สุราในงานกีฬาต่างๆ หรือในงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่นแท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นต้นมาตราการในเชิงควบคุมแบ่งออกเป็น 4 มาตราการย่อย ได้แก่การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาต่อต้านการดื่มสุรา และการควบคุมการเป็นผู้สนับสนุนหรืออุปถัมภ์กิจกรรมด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรมโดยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.2 การติดคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล์บนฉลากเครื่องดื่ม 1.3 การควบคุม availability ของแอลกอฮอล์โดยผ่านทางการควบคุมราคาของเครื่องดื่มและการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกำหนดชั่วโมงของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการต่างๆ การควบคุมการขายแอลกอฮอล์ในร้านขายของชำตามหัวมุมถนน (alcohol sales in corner stores) 1.4 การกำหนดอายุต่ำสุดที่จะดื่มสุราได้ตามกฎหมาย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

A review of the management strategies of alcohol-related disordersHeavy drinking and alcohol dependence are major public health and social problems in Thailand and worldwide. The alcohol-related problems may arise as a result of a single bout of drinking, alcohol abuse and dependence and may affect not only the drinker but also the drinker’s family, friends and associates as well as others with whom the drinker comes into contact. The enormous social, medical and economic costs of alcohol use and its related disorders have urged a lot of efforts to improve prevention and treatment techniques for alcohol-related disorders worldwide. Both alcohol consumption and alcohol dependence exists within continua, i.e.; consumption and problems range from abstainer without any problem to heavy drinker and alcohol dependent with substantial or serious problems. Likewise, there is a continuum of response to alcohol-related problems, ranging from primary prevention, secondary prevention to specialized treatment. The public health paradigm of prevention should concern the interacting elements of agent (alcohol), host (the drinker) and environment. Therefore, the prevention strategies should include measures taken to modify the environment and to change individual behaviours. The overall management components are consisted of prevention activities directed at drinkers in general, problem drinkers and those at risk for developing alcohol abuse and dependence, early identification and intervention of nondependent drinkers and treatment approaches for those with alcohol dependence problem.The purpose of this review was to analyse international scientific papers on existing prevention and treatment programs for persons at risk for developing alcohol-related problems and persons who already have had such problems. It aimed to provide an overview of the current state of the research on the effective intervention and management measures of alcohol-related disorders for general practitioners and other health professionals, for researchers, for non-health professionals and those responsible for making policy decisions on health care expenditure. The review was divided into five chapters: 1) Definitions and terminology of alcohol-related disorders and impact of the problems, 2) Primary prevention strategies, 3) Prevention strategies for alcohol-related traffic injuries, 4) Secondary prevention strategies, and 5) Tertiary prevention strategies.Primary prevention focuses on general population including non-drinkers, hazardous and harmful drinkers and alcohol dependent individuals. The comprehensive prevention policy of alcohol problems has three principal components; control, education and the provision of alternatives. Control measures comprise legislation and laws on the alcohol advertising and media portrayals of alcohol, alcohol beverage container warning labels, alcohol sales and price of alcoholic beverages and the minimum drinking age. Education measures include school and community-based programs and mass media campaigns aimed at changing individual behaviours.Prevention for alcohol-related traffic injuries is composed of four strategies; general deterrence, specific deterrence, community-based prevention programs and mass media campaign. General deterrence is based primarily on enforcement and publicizing of laws concerning driving under the influence of alcohol such as legal blood alcohol limits for drivers, zero tolerance law, random screening of drivers and administrative per se laws. Specific deterrence is based on changing the behaviours of those drivers who have been identified as driving under the influence of alcohol. The drivers’ behaviours are controlled to a certain degree by the imposition of a penalty like fine, loss of license, mandatory jail or remedial treatment. Examples of specific deterrence are mandatory jail, certified driver intervention program and alcohol ignition interlock. Other strategies used in the prevention of drunk driving are alcohol server training program to promote responsible beverage service, mass communication campaigns to increase the general public awareness of the risk of drunk driving accidents and change individual behaviours, designated driver and community action programs.Secondary prevention emphasizes early identification of those at risk for alcohol-related disorders and problems and providing appropriate intervention before they become dependent on alcohol which treatment yields unfavorable outcome. Early intervention is a proactive measure, composed of early detection of the problems by means of screening instruments such as questionnaires or laboratory methods and brief intervention for those detected as hazardous or harmful drinkers. The commonly used screening questionnaires for alcohol dependence and hazardous or harmful use are Michigan Alcoholism Screening Test, CAGE and AUDIT. Laboratory methods can be used to identify markers for recent alcohol intake (blood alcohol concentration), heavy or hazardous drinking (gamma glutamyl tranferase and other liver function tests), alcohol-related liver diseases and susceptibility to alcohol dependence (mitochondrial ALDH genotype). Brief intervention is a clinically based, cost effective, time efficient intervention designed to counsel nondependent problem drinkers about strategies to reduce their alcohol consumption. The ultimate goal of brief intervention is to prevent future alcohol-related health problems and injury. The principal components of brief intervention include 1) Feedback, 2) Responsibility, 3) Advice to change, 4) Menu of strategies, 5) Empathy, 6) Self-efficacy.Tertiary prevention includes treatment of the alcohol dependent individuals and a long-term management program to prevent their relapse to drinking. Treatment process can be divided into four phases; 1) preparation phase including history taking, physical and mental examination and laboratory tests, 2) detoxification phase as an out- or inpatient case, 3) rehabilitation phase and 4) post-rehabilitation phase when patients return to their families and society. Pharmacological treatment of alcohol dependence has five main objectives, i.e. reducing alcohol withdrawal symptoms, reducing alcohol intoxication symptoms, reducing alcohol consumption and preventing relapse, preventing alcohol craving, and treating co-morbid psychiatric illness. There are several methods used for psychosocial intervention of alcohol use disorders, including 1) cognitive behavioral therapy, 2) supportive psychotheray, 3) behaviour therapy, 4) community reinforcement approach, 5) psychodynamic/interpersonal therapies 6) brief intervention, 7) marital and family therapy, 8) interactional group therapy, 9) family psycho education and family therapy, 10) aftercare service, 11) Self-help group (Alcoholic Anonymous and Alanon).

บรรณานุกรม :