ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ , Infection control development in Sappasitthiprasong hospital
นักวิจัย : ประภาศรี ศุษิลวรณ์ , Prapasri Susilvon , ธีรพล เจนวิทยา , บุญเยี่ยม พิมพ์ทอง , วิมลวรรณ พลบุรี , ศิริรัตน์ เชาวรัตน์ , Dhirapol Chenvidhya , Boonyium Pimthong , Wimonwan Phonburee , Sirirat Choawarat
คำค้น : Nosocomial infections , Communicable disease -- prevention and control , โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม , โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , Sappasitthiprasong Hospital , Infection , โรคติดเชื้อ , ระบบควบคุมโรค , โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1287 , WT500 ป344ก 2542
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาระบบควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา 1)พัฒนาโปรแกรมการ เฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2)ทดลองใช้โปรแกรมในทุกหอผู้ป่วย 3)ประเมินปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาขณะดำเนินการและ 4)ประเมินความคงอยู่ของระบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการศึกษา: การวิจัยและพัฒนา สถานที่ทำการศึกษา: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี วิธีดำเนินการ: การพัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2) จัดตั้งองค์กร : งานวิชาการโรคติดเชื้อ 3) อบรมฟื้นฟูความรู้แก่พยาบาลทุกระดับ 4) จัดหลักสูตรอบรมสำหรับ ICN และ ICWN 5)พัฒนาแบบฟอร์มการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล เกณฑ์การวินิจฉัยและการสอบสวนโรค 6)จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังโรค ติดเชื้อในโรงพยาบาล ในหอผู้ป่วยทั้ง 33 แห่ง และมีการประเมินผลเป็นระยะ 7) การประเมินผลโปรแกรมการ เฝ้าระวังจากคุณภาพข้อมูลและประสิทธิภาพและความคงอยู่ของระบบ ผลการศึกษา: ทุกหอผู้ป่วยมีระบบการเฝ้าระวังและการรายงานผลการติดเชื้อที่เป็นปัจจุบัน โดยมีงานวิชาการโรคติดเชื้อเป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มการติดเชื้อที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ปัญหาที่พบขณะดำเนินการ ได้แก่ บุคลากรขาดความมั่นใจในการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล ความร่วมมือจากแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไม่เป็นตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากรอผลการเพาะเชื้อได้แก้ไข โดยจัดอบรมเพิ่มเติมเรื่องการวินิจฉัยการติดเชื้อแก่ ICWN, จัดประชุมร่วมระหว่างแพทย์ ด้านโรคติดเชื้อและพยาบาล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อาการทางคลินิกเป็นเกณฑ์ตัดสินการติดเชื้อ ด้านคุณภาพของข้อมูล พบว่า มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ความครบถ้วน ร้อยละ 99 ความถูกต้อง ร้อยละ 98 ความเป็นปัจจุบัน(ไม่เกินวันที่ 3) ร้อยละ 53 และประสิทธิภาพของระบบดีขึ้น ผู้บริหารทุกระดับให้ความสนใจและนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Infection control development in Sappasitthiprasong HospitalObjective : 1) To develop an appropiate surveillance and infection control system for Sappasitthiprasong Hospital 2) To implement the developed surveillance and infection control system in every inpatient ward 3) To determine the problems and constrained in running the developed system and the method used for solving the problems 4) To determine the sustainability of the system and associated factors.Design : Research and development.Setting : Sappasitthiprasong Hospital, UbonratchathaniMethadology : The activities performed in order to improve the developed surveillance and infection control system are as follow : 1) The situation analysis of infection control 2) The re-structure the organization and the line of command of infection control unit. 3) To educate the hospital personnel. 4) Training courses for ICN and ICWN 5) To develop new surveillance data record forms, to establish criteria for diagnosis of hospital acquired infection, guideline for hospital infection control and outbreak investigation. 6) The guidelines for hospital acquired infection surveillance, were created and implemented, in 33 inpatient wards. Periodic monitoring was done. 7) To evaluatie of surveillance system, effectiveness of infection control and the sustainability of the whole system.Result : The surveillance system and present report of infection rate in every inpatient ward were set up. The surveillance data were analyzed and audited by the infection control division. During the implementation period the infection problems ,such as the personnels’ confidence, the doctors’ cooperation and duration of culture and sensitivity report, were found. These problems were solved by conference and seminars. The topic established criteria for diagnosis of hospital acquired infection, among infection control working groups. All quantitative data such as completeness, accuracy and timeliness, were 99, 98 and 53 % respectively. The effectiveness of surveillance system was improved. The administrator team’s committee was interested and used surveillance data for solving the infection control problems.Conclusion To develop an appropriate surveillance and control system , that will predict trends of hospital acquired infection. Hospital personnel piad attention and used the data to solve the infection problems. Finally, the factors that affected the sustainability of the system were characteristics of the hospital personnels’ : concern , stimulation and participation in surveillance and control systems.

บรรณานุกรม :