ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จังหวัดตรัง ปี 2538 , [Injury Surveillance in Trang Province, 1995]
นักวิจัย : พิกุล ดิษฐแก้ว , Pikul Distakaew , วิภา ลุ้งบ้าน , พัชนี ธรรมพานิชย์ , อนันต์ ชูหอยทอง , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
คำค้น : Truama -- prevention and control , Truama -- Trang , Trang , ตรัง , บาดแผลและบาดเจ็บ , การบาดเจ็บ , การเฝ้าระวัง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1282 , WO700 พ231ก 2538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จังหวัดตรัง ปี 2438การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบขนาดและความรุนแรงของปัญหา ลักษณะทางระบาด-วิทยาของผู้บาดเจ็บ สาเหตุปัจจัยเสี่ยงและการใช้เครื่องป้องกัน ตลอดจนคุณภาพของการได้รับบริการรักษาพยาบาล โดยใช้แบบสอบถามที่ได้พัฒนาโดยกองระบาดวิทยาเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บทุกคนที่เข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดตรัง ผลการศึกษาปี พ.ศ.2538 ในจังหวัดมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 15,683 คน รักษาในโรงพยาบาล2,800 คน ตาย 189 คน คิดเป็นอัตราการบาดเจ็บ 2,835.3 และ อัตราตาย 34.2 ต่อประชากรแสนคน โดยอัตราตายต่อบาดเจ็บ 100 คนเท่ากับ 12.1 ผู้บาดเจ็บเป็นชายมากกว่าหญิงในอัตราส่วน 2.2 ต่อ 1 ร้อยละ 63 มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป (อายุเฉลี่ย 21ปี) สาเหตุของการบาดเจ็บเกือบครึ่งเป็นอุบัติเหตุการขนส่ง รองลงมาคือ การสัมผัสกับแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ (การเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน) และการสัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์การถูกสัตว์กัด)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :