ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2 , The research questions on quality and quality improvement in health care Thailand project : Phase 2
นักวิจัย : สรรธวัช อัศวเรืองชัย , กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ , จเด็จ ธรรมธัชอารี , ภรณี เหล่าอิทธิ , Santawat Asawarueangchai , Krit Pongpirul , Jadej Thamthataree , Poranee Laoitti , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , Chulalongkorn University. Faculty of Medicine , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , Jiruth Sriratanaban
คำค้น : คุณภาพของบริการสุขภาพ , ปัญหาที่ควรศึกษาวิจัย , Qulity improvement , คำถามการวิจัย , Health care services , Research questions , การบริการสาธารณสุข , บริการสุขภาพ, วิจัย , การพัฒนาคุณภาพบริการ , Health Service Systems , Research Design , Health Service Research , ระบบบริการสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 47ค025 , W84.3.JT3 จ542ค 2548 , http://hdl.handle.net/11228/1712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยคำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย นี้ประกอบด้วยการศึกษา 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการทบทวนประสบการณ์การทำวิจัยด้านคุณภาพของบริการสุขภาพ และการทำข้อเสนอกรอบคำถามของการวิจัยเบื้องต้น และระยะที่ 2 การสำรวจสถานการณ์และข้อคำถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ให้และผู้รับบริการ ต่อคุณภาพของระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพในวงกว้างและสรุปกรอบยุทธศาสตร์ของการทำงานวิจัยด้านคุณภาพบริการการดูแลสุขภาพ งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาในระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์ ความมั่นใจและข้อคำถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพของระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพในวงกว้างซึ่งประเด็นในวงกว้างที่ข้อมูลจากการศึกษาในระยะที่ 1 บ่งชี้ว่ามีความสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ความคาดหวังและการได้รับบริการของประชาชนผู้รับบริการ โดยทำการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการสำรวจแบบภาคตัดขวางด้วยแบบสอบถามแบบทำด้วยตนเองในกลุ่มผู้ให้บริการทางสุขภาพ และกลุ่มผู้รับบริการที่มารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 39 โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์สุขภาพชุมชนและสถานีอนามัยอีก 39 แห่งในพื้นที่ 12 เขต กับกรุงเทพมหานคร ทำการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการสำรวจแบบภาคตัดขวางด้วยแบบสอบถามแบบทำด้วยตนเองในกลุ่มผู้เยี่ยมสำรวจคุณภาพของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพ ชุมชนและการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการสำรวจแบบภาคตัดขวางผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2547 ผลการศึกษาพบว่า ได้ประเด็นวิจัยที่น่าสนใจจากมุมมองของผู้ให้บริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 33 ประเด็น ประเด็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย 40 ประเด็น ประเด็นเกี่ยวกับศูนย์สุขภาพชุมชน 4 ประเด็น นอกจากนี้ยังได้ประเด็นวิจัยที่น่าสนใจจากกลุ่มผู้เยี่ยมสำรวจคุณภาพอีก 12 ประเด็น ซึ่งหลายประเด็นมีความเกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกันกับประเด็นที่ได้จากกลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้รับบริการ พบประเด็นวิจัยที่น่าสนใจ จำนวน 22 ประเด็นทั้งนี้ผลที่ได้เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าเป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับผลที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

This research project comprises two parts. The first part is the review of experiences in researches in quality of health care and setting a preliminary proposal for research question frameworks. The second part is a survey of situations and questions among stakeholders, namely providers and clients, regarding quality of the health services system and quality improvement and a summary of strategies to approach quality of health care research. The project report presents the findings of the Phase 2 study, which aims to a survey of situations and questions among stakeholders, namely providers and clients, regarding quality of the health services system and quality improvement and a summary of strategies to approach quality of health care research. The focus areas, which are drawn from the findings in the Phase 1 study, include problems and obstacles in quality improvement, patient safety, and expectation and perceived services from patient perspective. Descriptive studies by questionnaires were conducted health care providers and patients in 39 public and private hospitals and 39 primary care units in 12 areas nationwide and Bangkok. In addition, hospital accreditation surveyors were surveyed. There were also in-depth interviews among primary-care-unit patients and a telephone survey of people in Bangkok and its vicinity area. The studies were conducted during January 2004 to December 2004. Major findings include 33 interesting research topics on quality improvement issues and 40 topics on patient safety issues from the studies on health care providers. There are four topics on primary care units. There are 12 topics identified by the surveyor group; some of which are similar to those of the provider group. In addition, there are another 22 research topics set apart from the patient and consumer studies. In sum, these findings are details consistent with what have been found in the Phase 1 of this research project.

ชื่อหน้าปก: โครงการคำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย: ระยะที่ 2

บรรณานุกรม :