ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Epidemiology of traffic accident Nongkhai Province 1994-1995 , ระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2537-2538
นักวิจัย : วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ , บัญชา ผลานุวงษ์ , Siriwat Tiptaradol , ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
คำค้น : Accidents, Traffic , Management Information Systems , Nongkhai , หนองคาย , epidemiology , Traffic Accident , ระบาดวิทยา , อุบัติเหตุจราจร , อุบัติเหตุทางถนน , อุบัติเหตุทางถนน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : hs0476 , http://hdl.handle.net/11228/1951 , WA275 ศ237ค
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Epidemiology of traffic accident in Nongkhai province 1994-1995All of accident cases attended in the provincial hospital and all community hospitals had been interviewed and recorded in a nearly formalized form since June 1994 until May 1995. The one year records of 22,918 accident were classified into 12 categories. There were 25,863 injured cases and 269 fatal cases. 36.6 percent of total accident of 8,388 incidents were traffic accidents, those included 11,236 injured cases and 193 fatal cases. They were calculated as 43.3 percent of total injured cases (1,597.8 per 100,000 of total provincial population) and 71.7 percent of total dead cases. (24.4 per 100,000 of total population) respectively. Number of injures in male was more than in female 27.2 time, most of the cases were in the group of 10-49 years old similarly the number of dead in male was more than in female 4.6 times. The statistic of 61.6 percent of dead cases among the male were commonly in the group aged 10-49 years. Females died in a high percentage of 79.4 were the group aged below 49 years. Farmers, laborers and students (in school and collages) were the groups of high risk. Most of traffic accidents occurred in the central district (Maung District) and the second high were located in Phonpisai District. The number of injured cases increased with in the duration of December to April and abruptly decreased in the duration of May to September and then gradually increased. The dead incidents were less during June to September, 16.00-19.00 hours of Saturday was the hazardous period while the accidents usually accrued. Slippery road, sliding and fall doing of the motorcycles caused the number of accidents, 87.4 percent of the vehicles involving in the accident had no insurance and 90.3 percent of the drivers had no driving license. Among injured persons and fatal persons (include motorcycle and other automobile) there are 4.2 , 1.7 percent of driver and 1.7 , 1.8 percent of passenger respectively were antiknock helmet or safety belt (upon kind of vehicle). But smell of consumer alcohol were datable from 28.8 percent of injured person' s breathing. The lesion of injury were commonly found in the extremities, head and face of the injured cases. The first aids before transferring to the hospital seemed to be very scarce. This study leads to the development of data collecting system and would be useful for accident prevention planning. Moreover, further study should be done to find out for factors affecting the accidents.

ระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจรจังหวัดหนองคาย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดหนองคาย โดยได้จัดระบบการเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ในรูปแบบเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 ถึง 31 พฤษภาคม 2538 สามารถรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอด 1 ปี ได้ 22,918 ครั้ง แบ่งออกเป็นอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ 12 ลักษณะ มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดนี้ 25,863 ราย (3,677.8 ต่อแสนของประชากรทั้งจังหวัด) เสียชีวิต 269 คน (38.3 ต่อแสนประชากร) ในจำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด มีผู้บาดเจ็บ 11,236 ราย ร้อยละ 43.3 ของผู้บาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุทุกลักษณะ (1,597.8 ต่อแสนประชากร) ตาย 193 ราย หรือร้อยละ 75.7 ของจำนวนผู้ตายในอุบัติเหตุทั้งหมด (27.4 ต่อแสนประชากร) ผู้ชายจะบาดเจ็บมากกว่าผู้หญิง 2.72 เท่า ผู้บาดเจ็บทั้งสองเพศจะมีจำนวนมากในกลุ่มอายุ 10-49 ปี ผู้ชายจะตายมากกว่าผู้หญิง 4.6 เท่า ผู้ชายในกลุ่มอายุ 10-49 ปี จะตายมากถึงร้อยละ 61.6 ของจำนวนผู้ตายที่เป็นชาย ในอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด ผู้หญิงในกลุ่มอายุ 10-49 ปี จะตายมากถึงร้อยละ 79.4 ของจำนวนที่เป็นหญิงทั้งหมด ชาวนา ชาวสวน กรรมกร รับจ้าง นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการตายในอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด อุบัติเหตุจราจรก่อให้เกิดการบาดเจ็บและตายมากที่สุดในเขตอำเภอเมือง รองลงมาคือ ในอำเภอโพนพิสัย จำนวนผู้บาดเจ็บจะมีมากตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนเมษายน และจะลดน้อยลงอย่างมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน เมื่อเทียบจำนวนกันตลอดปี ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. ของวันเสาร์จะเป็นเวลาที่มีการบาดเจ็บและตายมากที่สุด จักรยานยนต์ จะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึงร้อยละ 73.9 ของอุบัติเหตุทางจราจรทั้งหมด สาเหตุที่สำคัญคือการล้มลื่นแฉลบ ยานพาหนะที่อยู่ในอุบัติเหตุถึงร้อยละ 87.4 ไม่มีการประกันภัย ผู้ขับขี่ร้อยละ 90.3 ไม่มีใบขับขี่ ในจำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้ตายทั้งหมดที่เป็นผู้ขับ (รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกประเภท) มีการสวมหมวกนิรภัย หรือคาดเข็มขัดนิรภัย (ตามประเภทรถ) ร้อยละ 4.2 และ 1.7 ส่วนผู้โดยสารมีเพียงร้อยละ 1.7 และ 1.8 ในผู้ประสบอุบัติเหตุ ร้อยละ 28.8 จะมีกลิ่นสุราขณะหายใจทำให้ทราบได้ว่ามีการดื่มสุรามาก่อน บาดแผลผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จะอยู่ตามแขน, ขา ศีรษะ และหน้า ผู้บาดเจ็บเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับการปฐมพยาบาลมาก่อนที่จะนำตัวมาโรงพยาบาล

บรรณานุกรม :