ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน , [Vision and strategy for health system reform by Esarn civil society]
นักวิจัย : บัญชร แก้วส่อง , Banchorn Kaewsong , พีระศักดิ์ ศรีฤาชา , อมร สุวรรณนิมิตร , สม นาสอ้าน , ธีรดา นามให , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University
คำค้น : Health Systems Reform , Health Systems , Health Services , Health Policy , การปฏิรูประบบสุขภาพ , อนามัย, การบริการ , การบริหารสาธารณสุข , วิสัยทัศน์ , ยุทธศาสตร์ , ประชาคมภาคอีสาน , การพัฒนาระบบสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : Coverhs1254 , http://hdl.handle.net/11228/1537 , W84 บ252ว 2543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานผลการวิจัยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน

ชื่องานวิจัย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสาธารณสุขประชาคมภาคอีสานชื่อผู้วิจัย บัญชร แก้วส่อง, พีระศักดิ์ ศรีฤาชา, อมร สุวรรณนิมิตร, สม นาสอ้าน และ ธีรดา นามใหแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2543บทคัดย่อ รายงงานการวิจัยเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสาธารณสุขประชาคมภาคอีสาน มีวัตถุประสงค์3 ประการคือ 1. เพื่อสังเคราะห์สภาพเป็นปัญหาของการพัฒนาสุขภาพในทัศนะของภาคประชาชน 2. เพื่อสังเคราะห์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาสุขภาพของภาคประชาชน 3. เพื่อสังเคราะห์และนำเสนอประเด็นสำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างอนาคต (Future Search Conference: F.S.C.) ผสมผสานกับกระบวนการ AIC (Appreciate Influence Control) โดยจัดขึ้นกับภาคประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 19 จังหวัด ทั้งหมด 6 ครั้งๆ ละ 2 วัน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2543 ผู้ร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยกลุ่มที่หลากหลายอันประกอบด้วย กลุ่มผู้นำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มผู้นำสตรีและเยาวชน กลุ่มผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มนักพัฒนาเอกชน (NGO) ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศ ภาคอีสาน และชุมชนทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ และปัญหาสุขภาพ วิสัยทัศน์ของประชาคมภาคอีสานต่อการปฏิรูปสุขภาพคือการบริการสุขภาพที่เป็นระบบบารบริการเชิงรุก ทางด้านยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องดำเนินการคือการปรับโครงสร้างองค์กรให้มุ่งสู่การกระจายอำนาจ โดยการจัดตั้งสภาการสาธารณสุข และการกระจายอำนาจให้องค์กรท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
บัญชร แก้วส่อง , Banchorn Kaewsong , พีระศักดิ์ ศรีฤาชา , อมร สุวรรณนิมิตร , สม นาสอ้าน , ธีรดา นามให , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University . (2543). วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
บัญชร แก้วส่อง , Banchorn Kaewsong , พีระศักดิ์ ศรีฤาชา , อมร สุวรรณนิมิตร , สม นาสอ้าน , ธีรดา นามให , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University . 2543. "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
บัญชร แก้วส่อง , Banchorn Kaewsong , พีระศักดิ์ ศรีฤาชา , อมร สุวรรณนิมิตร , สม นาสอ้าน , ธีรดา นามให , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University . "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543. Print.
บัญชร แก้วส่อง , Banchorn Kaewsong , พีระศักดิ์ ศรีฤาชา , อมร สุวรรณนิมิตร , สม นาสอ้าน , ธีรดา นามให , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University . วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2543.