ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ , [Desired Health Care System in Support of Health Promotion]
นักวิจัย : อำพล จินดาวัฒนะ , Amphon Jindawatana , ชัย กฤติยาภิชาตกุล , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย , สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : Health Services , ระบบบริการสุขภาพ , การส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : hs0112 , http://hdl.handle.net/11228/1559 , WA540 อ692ร 2541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารปะกอบการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2541

ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ภาพระบบบริการด้านสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์และกลวิธีที่สำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอันพึงประสงค์ เพื่อหารูปแบบการดำเนินงานและหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดบริการที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลรับผิดชอบโครงการ และให้นำเสนอต่อทีมบริหารอย่างสม่ำเสมอวิธีการศึกษา : การทบทวนเอกสาร และสังเคราะห์กรณีศึกษา 20 เรื่องการประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 24 คน 1 ครั้ง การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง 17 คน การประชุม ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ครั้ง สรุป : การปรับเปลี่ยนระบบบริการ สถานบริการ หรือการจัดบริการด้านสุขภาพ ให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพเป็นความจำเป็นที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในระดับแนวคิด (conceptual feasibility) และระดับวิชาการ (tecnical feasibility) แต่ความเป็นไปได้ในระดับปฏิบัติการ (operational feasibility) เป็นเรื่องยากมาก เพราะระบบบริการด้านสุขภาพแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมายาวนาน ให้ความสำคัญที่การบำบัดรักษาความเจ็บป่วย จนทำให้ทั้งบุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนคุ้นเคยอย่างยิ่ง มีผลทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ละเลยต่อการให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การที่มีการประกาศ Ottawa Charter เพื่อผลักดันกระแสการส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่ถูกต้องและดีมาก และการที่ประเทศไทยเริ่มขานรับคำประกาศข้างต้น เพื่อผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นจริงจึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเช่นกัน

บรรณานุกรม :
อำพล จินดาวัฒนะ , Amphon Jindawatana , ชัย กฤติยาภิชาตกุล , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย , สุพัตรา ศรีวณิชชากร . (2541). ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อำพล จินดาวัฒนะ , Amphon Jindawatana , ชัย กฤติยาภิชาตกุล , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย , สุพัตรา ศรีวณิชชากร . 2541. "ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อำพล จินดาวัฒนะ , Amphon Jindawatana , ชัย กฤติยาภิชาตกุล , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย , สุพัตรา ศรีวณิชชากร . "ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541. Print.
อำพล จินดาวัฒนะ , Amphon Jindawatana , ชัย กฤติยาภิชาตกุล , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย , สุพัตรา ศรีวณิชชากร . ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2541.