ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย , [Health impact of use pesticide in agricultural]
นักวิจัย : นุศราพร เกษมสมบูรณ์ , Nusaraporn Kedsomboon , นาถธิดา วีระปรียากูร , ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์ , Natteeda Verapheyakun , Phatapong Kedsomboon , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Khon Kaen University
คำค้น : Pesticides , Thailand , ระบบสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆ , สารเคมีกำจัดศัตรูพืช , สารเคมีการเกษตรกรรม , ยากำจัดศัตรูพืช , สารเคมีกำจัดศัตรูพืช -- แง่สิ่งแวดล้อม , สารพิษ , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ , ไทย , Toxicity , Acure and toxic , Chronic and toxic , Reproductive , Teratogen , Mutagen , Genotoxic , Organ toxicity , Fate , Bird , Organism , Breakdown and Soil , Breakdown and Water , Breakdown and Vegetation , Vegetation , พิษเฉียบพลัน , พิษเรื้อรัง , พิษต่อระบบสืบพันธุ์ , กาลวิรูปในทารก , ก่อกลายพันธุ์ , พิษต่อยีน , พิษต่ออวัยวะ , พิษต่อนก , พิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ , พิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่น , การตกค้างในดิน , การตกค้างในน้ำ , การตกค้างในพืช
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1466 , WA754.JT3 น743ผ 2547 , 47ข073
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่องานวิจัย ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีเกษตรผู้วิจัย นุศราพร เกษสมบูรณ์ , นาถธิดา วีระปรียากูร, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2547บทคัดย่อหลักการและเหตุผล มีการใช้สารเคมีการเกษตรในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เป็นเหตุผลของการกีดกันทางการค้า การเสียดุลย์การค้า จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อ สิงหาคม 2546 มีข้อเสนอให้รัฐบาล ห้ามนำเข้าสารเคมีอันตราย กลุ่ม 1a และ 1b อย่างเด็ดขาด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีกลุ่มนี้ที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสารเคมีการเกษตร 6 ชนิด ในด้านต่างๆ ได้แก่ พิษเฉียบพลัน พิษเรื้อรัง พิษต่อระบบสืบพันธุ์ กาลวิรูปในทารก ก่อกลายพันธุ์ พิษต่อยีน พิษต่ออวัยวะ พิษต่อนก พิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ พิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่น การตกค้างในดิน การตกค้างในน้ำ การตกค้างในพืชวิธีศึกษา ทบทวนวรรณกรรมโดยใช้การสืบค้นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทุกปีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยใช้ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ เช่น PubMed Sciencedirect Extonet และ Uninet (เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย) เป็นต้นผลการศึกษา ตารางสรุปผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีเกษตรชื่อสารเคมีCarbofuranDicrotophosEndosulfanEPNMethomylParathion Methylระดับความเป็นพิษIbIbIIIaIbIaกลุ่มสารเคมีCarbamateOrganophosphateOrganocholorineOrganophosphateCarbamate Organophosphateพิษ เฉียบพลัน√√√√√√พิษ เรื้อรัง√√√√√√ระบบสืบพันธุ์√√√n.a.√√กาลวิรูปในทารก√√√√n.a.√ก่อกลายพันธุ์√√√n.a.n.a.√พิษต่อยีน√√√n.a.√√ชื่อสารเคมีCarbofuranDicrotophosEndosulfanEPNMethomylParathion Methylพิษต่ออวัยวะn.a√√√√√พิษต่อนก√√n.a.√√√พิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ√n.a.√√√√พิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่น√n.a.n.a.n.a.√√การตกค้างในดิน√√√n.a.√√การตกค้างในน้ำ√√√n.a.√√การตกค้างในพืช√√√n.a.√√สรุปและข้อเสนอแนะ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เป็นที่ชัดเจนว่า สารเคมีเกษตรทั้ง 6 ชนิดข้างต้น นอกจากจะมีพิษต่อร่างกายมนุษย์ ชนิดเฉียบพลัน เรื้อรัง และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์แล้ว ยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยีน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งตลอดจนความผิดปกติต่างๆ ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอย่างเรื้อรัง สมควรมีมาตรการห้ามจำหน่าย ห้ามใช้อย่างเข้มงวด ไม่ควรที่จะต้องให้ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป ตกเป็นหนูทดลองจากความไม่รู้จักระแวดระวังไว้ก่อน (precaution) ของพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในรุ่นนี้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :