ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ , Public Deliberative Process to Build Consensus in the Development of Justice Motivation System for the Health Personnels and Health Care System in Thailand
นักวิจัย : วันชัย วัฒนศัพท์ , ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ , ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ , ศิรินาถ ตงศิริ , ชนัญญา กาสินพิลา , สุจินันท์ หรสิทธิ์
คำค้น : กำลังคนด้านสุขภาพ , ระบบบริการสุขภาพ , ค่าตอบแทน , ทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : hs2093 , http://hdl.handle.net/11228/3988 , W76 ว426ก 2557 , 57-019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาทบทวนทางเลือกของระบบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกและประมวลผล เพื่อจัดทำภาพอนาคตของระบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเพื่อใช้กระบวนการสานเสวนาหาทางออกอันจะนำไปสู่ข้อยุติในการตัดสินใจด้วยฉันทามติ โดยแบ่งการดำเนินการเป็นสองระยะ ในระยะที่หนึ่งซึ่งเป็นข้อสรุปของรายงานนี้ เริ่มจากการดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ถึงความเห็นต่างของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ได้มีการปฏิบัติหลายรูปแบบในพื้นที่ต่างๆ รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสายวิชาชีพทุกสาขา จากกลุ่มสายสนับสนุน ได้ใช้กระบวนการสานเสวนา เพื่อให้ได้แนวทางออกเบื้องต้น เพื่อทำเป็นเอกสารประเด็นปัญหาที่เรียกว่า อิสชูบุค (Issues Book) ซึ่งมีทั้งข้อมูลพื้นฐานและภาพอนาคตหรือทางออกที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่เขียนอย่างเป็นกลาง เพื่อเตรียมนำไปใช้ในการดำเนินการในระยะที่สองคือการประชาเสวนาหาทางออก ข้อสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อสรุป จากงานวิจัยนี้ ทำให้เห็นว่า ความเข้าใจในกระบวนการของ “การประชาเสวนาหาทางออก” ตามที่คาดหวังไว้ว่า การหาทางออกของความขัดแย้งโดยเฉพาะหลัก การแก้ปัญหาที่หวังผลออกมาเป็น ชนะ-ชนะ นั้นยังเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย จึงต้องใช้เวลา และการนำไปปฏิบัติ รวมถึงต้องให้ความรู้ในระดับที่จะสามารถมาสื่อสารกันอย่างเข้าใจได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลในการดำเนินงานสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ พบว่าขาดการมีส่วนร่วม และได้เกิดความขัดแย้งทั้งด้านข้อมูล ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหานี้ได้มีความขัดแย้งที่ยากต่อการหาทางออก คือ ความขัดแย้งด้านค่านิยมและความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ซึ่งถือเป็นความขัดแย้งที่ยากต่อการเจรจา ดังนั้นในกระบวนการการทำงานจึงต้องยึดหลักของการแก้ปัญหาและการป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากการทำงานวิจัยนี้ คือ มีกติกาของการทำงาน ผู้วิจัยพบว่าเกือบจะทุกฝ่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นตรงกันว่าการให้แรงจูงใจโดยการใช้ระบบ P4P นั้นดี มีประโยชน์ แต่ควรที่จะมีการปรับปรุงในรายละเอียด ได้แก่ ปรับค่าคะแนนให้ไม่รู้สึกเหลื่อมล้ำมากนัก ให้มีเครื่องมือ โดยเฉพาะระบบไอที (IT) ช่วยในการลงข้อมูล ให้มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางมากกว่าให้โรงพยาบาลหารเอาเองจากเงินบำรุง ให้อิสระ ในการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในระดับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ในรายละเอียดให้มีการประเมินเชิงคุณภาพประกอบ ให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง เป็นระบบของกระทรวงเองที่ไม่ใช่เอาระบบของมหาวิทยาลัยมาใช้ อาจเรียกว่า การประเมินสู่ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการการบริการสังคม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :