ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
นักวิจัย : อรอนงค์ วลีขจรเลิศ , ภาณุมาศ ภูมาศ , ดวงตา ผลากรกุล , พรพิมล จันทร์คุณภาส , ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง , วรนัดดา ศรีสุพรรณ , ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ , กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
คำค้น : ระบบยา , การบริการสาธารณสุข , เวชภัณฑ์ , ภัยพิบัติ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข , ไม่มีข้อมูล , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : hs2060 , http://hdl.handle.net/11228/3878 , QV55 อ383ก 2556 , 55-025
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการ ดำเนินการ จัดหา และสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ ในระหว่างการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ที่เคย เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในอนาคต โดยทบทวนวรรณกรรมอย่าง เป็นระบบ สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัด หรือพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาภัยพิบัติในปีที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค สำนักบริหารการสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆ มีดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มี คณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ คณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและองค์การเภสัชกรรม จัดทำมาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของคณะทำงานสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และสิ่งของ กำหนดแนวทางการสนับสนุนและ กระจายยาการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ การสื่อสารกับพื้นที่ การประเมินผลการดำเนินงาน มีการ มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงาน National Stockpile หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีการ จัดการปัญหาในพื้นที่ครอบคลุมประเด็นการจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลได้ การจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนเพื่อให้มีโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการให้ การสนับสนุนด้านยาในเบื้องต้นแก่โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ในจังหวัด ทั้งนี้ยังคงมีปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ จัดระบบเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของที่กระจายในส่วนภูมิภาคเสี่ยงภัย เช่น คลังสำรองยาระดับชาติ ระดับเขต และใน หน่วยงานต่างๆ การจัดการระบบพื้นที่การทำงาน กำลังคน และเงินสำรอง ข้อมูลที่ทำให้ทราบ จำนวนยาและเวชภัณฑ์ที่มีสำรองในระดับต่างๆ ที่ชัดเจน การจัดให้มีบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ผลิตและผู้ จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ เพื่อการติดต่อประสานในกรณีฉุกเฉิน ผล การศึกษานี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลในศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างงานและระบบสนับสนุนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหน่วยงานที่มีภารกิจพัฒนาและจัดระบบเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็งและชัดเจนต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :