ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555
นักวิจัย : สงครามชัย ลีทองดี
คำค้น : การพัฒนาคุณภาพบริการ , บริการการแพทย์ฉุกเฉิน , บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1993 , http://hdl.handle.net/11228/3724 , WB105 ส134ก 2555 , T55-11
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

การประเมินผลการดำเนินงานตาม “แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ โดยเน้นการประเมินผลดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฯ ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อผู้เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและจัดทำแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในฉบับต่อไป กระบวนการประเมินผลและสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน ใช้กระบวนการเชิงวิชาการตามแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-method approach) โดยประยุกต์กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการทบทวนเอกสารและติดตามผลงานที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในห้วงเวลาที่อยู่ในระยะการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยผู้ประเมินเองในการประชุมที่จัดโดยสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบผลการศึกษาแบบสามเส้า (Resulted Triangulations) หลังจากนั้นได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดทำและปรับปรุงแผนหลักฯ ในระยะต่อไป

บรรณานุกรม :