ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทสังเคราะห์รายงานการประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
คำค้น : การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , บริการการแพทย์ฉุกเฉิน , บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1992 , http://hdl.handle.net/11228/3733 , WB105 บ131 2555 , T55-11
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 – 2555 ซึ่งดำเนินงานโดย ดร.สงครามชัย ลีทองดี ร่วมกับทบทวนเอกสาร ทุติยภูมิของ สพฉ. เพิ่มเติม เช่น รายงการการประชุม และรายงานผลการดำเนินงานของ สพฉ. เพื่อ จัดทำข้อเสนอแก่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยในการประเมินและการสังเคราะห์ครั้งนี้มุ่งในสาม ประเด็นหลัก คือ (1) การนำแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555 ไปสู่การปฏิบัติ (2) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการบรรลุเป้าหมายที่ระบุในแผนหลักฯ และ (3) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

บรรณานุกรม :