ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน
นักวิจัย : รัชนี สรรเสริญ , วรรณรัตน์ ลาวัง , นฤมล ธีระรังสิกุล , อโนชา ทัศนาธนชัย , ยุวดี รอดจากภัย , จิรพรรณ โพธิ์ทอง , ทองสวย สีทานนท์ , เบจวรรณ ทิมสุวรรณ , ไพศาล สุยะสา , ปวิตรา สุทธิธรรม
คำค้น : การบริการสาธารณสุข , คุณภาพชีวิตของคนพิการ , คนพิการ , การพัฒนาระบบบริการ , การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ , ระบบบริการทางการแพทย์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยบูรพา , วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก , วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก , มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี , โรงพยาบาลนายายอามและสานักงานสาธารณสุขอาเภอนายายอาม , โรงพยาบาลนายายอามและสานักงานสาธารณสุขอาเภอนายายอาม
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs2002 , http://hdl.handle.net/11228/3723 , HV1568 ร333ก 2554 , T52-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มี วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการระบบการดูแลคนพิการ และพัฒนา รูปแบบระบบการดูแลคนพิการโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

บรรณานุกรม :
รัชนี สรรเสริญ , วรรณรัตน์ ลาวัง , นฤมล ธีระรังสิกุล , อโนชา ทัศนาธนชัย , ยุวดี รอดจากภัย , จิรพรรณ โพธิ์ทอง , ทองสวย สีทานนท์ , เบจวรรณ ทิมสุวรรณ , ไพศาล สุยะสา , ปวิตรา สุทธิธรรม . "การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.