ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาสถานภาพทางสังคมและทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน
นักวิจัย : วราภรณ์ ด่อนแก้ว , อรจิรา ทองสุกมาก , กุสุมา ศรียากูล , ยงศักดิ์ ตันติปิฎก , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , รุจินาถ อรรถสิษฐ
คำค้น : สาธารณสุขมูลฐาน , การแพทย์แผนโบราณ , สภาพทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : T54-01 , WB50JT3 ร655ก 2553 , http://hdl.handle.net/11228/3394 , hs1899
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายงาน “การศึกษาและพัฒนาสถานภาพทางสังคมและทิศทางทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน” เล่มนี้ เกิดจากการทำงานรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้าน ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ในช่วง พ.ศ.2553-2554 ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาสิทธิตามกฎหมายโดยกลไกของส่วนกลาง ในขณะที่การแพทย์พื้นบ้านเป็นการใช้ความรู้ ใช้ทรัพยากรเฉพาะถิ่น ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งหมอพื้นบ้านทั่วประเทศมีจำนวนมาก เป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งของส่วนกลางทำให้ไม่สามารถตอบสนองการรับรองสถานภาพทางกฎหมายได้ครอบคลุม รวดเร็ว ดังนั้นจากบทเรียนการทำงานทำให้เห็นถึงสถานการณ์ว่า การรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้าน ควรพัฒนาสถานภาพทางสังคมและทิศทางทางกฎหมายของหมอพื้นบ้านไปพร้อมกัน ร่วมกับการส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นในการรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้าน เนื้อหาในรายงานเล่มนี้ คณะผู้วิจัยมีเป้าหมายสำคัญในการทบทวนสถานการณ์และแนวทางการรับรองสถานภาพทางกฎหมายในต่างประเทศและประเทศไทย และผลการศึกษาและพัฒนาสถานภาพทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับนักวิชาการ และเครือข่ายสุขภาพในการทำงานด้านการแพทย์พื้นบ้าน

บรรณานุกรม :