ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง , THE COMPREHENCIVE KNOWLEDGE MANAGEMENT IN DIABETES / HYPERTENSION CASE
นักวิจัย : อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล , ดวงสมร บุญผดุง , อารยา ทองผิว , สมเกียรติ โพธิสัตย์ , วัลลา ตันตโยทัย
คำค้น : ความดันเลือดสูง , เบาหวาน
หน่วยงาน : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ผู้ร่วมงาน : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1864 , http://hdl.handle.net/11228/3342 , WT500 อ223ร 2553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ “การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง” เป็นโครงการ ที่พัฒนาต่อยอดและบูรณาการทำงานของเครือข่าย 2 เครือข่ายซึ่งมีการดำเนินการอยู่แล้ว คือเครือข่าย เวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิกเพื่อการพัฒนาการดูแลโรคเบาหวาน (Toward Clinical Excellence Network- DM, TCEN-DM) และเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (เครือข่าย KM เบาหวาน) โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน/ความดันโลหิต สูง ในบริบทไทย และมีวัตถุประสงค์เฉพาะได้แก่ (1) เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ประสบการณ์ ความรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รวมทั้ง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาให้เป็นแนวทางเวชปฏิบัติที่ดีอย่างเป็น ระบบ (2) เพื่อพัฒนาการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ในการจัดการดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และ (3) เพื่อให้เครือข่ายการจัดการความรู้แบบบูรณาการเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจากความ เชื่อที่ว่า ความรู้มีอยู่ในทุกการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และในตัวผู้ที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นการจัดการความรู้ใน โครงการนี้คือการจัดการให้ความรู้ไหลเวียนจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งต่อไปเรื่อยๆ การจัดการให้มี การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้เป็นวงจรไม่รู้จบ การดำเนินการตามโครงการนี้ได้มีการคัดเลือกแกนนำจากเครือข่าย TCEN และ KM เบาหวานที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ภูมิภาคละ 4 ทีม เพื่อให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Node) ในภูมิภาคนั้นๆ มี การพัฒนาสมรรถนะทีมแกนนำในเรื่องการใช้การจัดการความรู้, การใช้ตัวชี้วัด TCEN และการใช้ แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ในการสร้างเครือข่าย วางแผน และดำเนินโครงการ หลังจากนั้น แกนนำเครือข่ายในแต่ละภูมิภาคนำความรู้ดังกล่าวไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง ทั้งในระดับภูมิภาค ที่ตนเองรับผิดชอบ และร่วมจัดการประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้ “สานพลังความรู้ฝังลึก และความรู้แจ้งชัด เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง” เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2552 สำหรับความรู้ต่างๆ ที่สกัดเป็นขุมความรู้ และสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้ (Competency) จากการจัด ตลาดนัดความรู้ในแต่ละภูมิภาค คณะทำงานได้นำมาพิจารณารวมกับแก่นความรู้จากการจัดตลาดนัด ความรู้ในครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งหมด 11 ครั้ง สามารถระบุแก่นความรู้ได้จำนวน 9 ปัจจัย ซึ่งทีมแกนนำ เครือข่ายได้แจกแจงเป็นขีดความสามารถ 5 ระดับ ที่สามารถนำไปใช้ประเมินและพัฒนาสมรรถนะทีม ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในบริบทของไทยได้สำหรับตัวชี้วัด TCEN นั้นได้มีการเพิ่มตัวชี้วัดจากเดิม 17 ตัวชี้วัดเป็น 20 ตัวชี้วัด เพื่อให้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และพิจารณาปรับปรุง Template ของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกเหนือจากจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วโครงการยังได้จัดพิมพ์หนังสือ 2 เล่ม คือหนังสือ “เรื่อง เล่าเบาหวาน: เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ เล่ม 2” และหนังสือ “TCEN เบาหวาน: ชี้ทิศ กำหนดเป้า เร่งเร้าพัฒนา” จัดทำวิดีทัศน์เรื่องสานพลังความรู้ฝังลึกและความรู้แจ้งชัดฯ และใช้ Weblog: http://gotoknow.org/blog/dmcop เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เรื่องเล่า และข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากโครงการใน วงกว้างต่อไป ตลอดเวลา 1 ปีของการดำเนินโครงการโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ การจัดกิจกรรม ต่างๆ ได้กระทำในบรรยากาศเชิงบวก เป็นกันเอง ด้วยความรู้สึกชื่นชม ยกย่อง ให้ความเคารพ และ เห็นคุณค่าของกันและกัน ทำให้แกนนำและสมาชิกของเครือข่ายมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความ ผูกพันกันทางใจ และสามารถร่วมมือร่วมใจกันทำงานได้อย่างดียิ่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าเครือข่ายนี้จะ สามารถดำเนินการต่อไปข้างหน้าได้ด้วยตนเอง

แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผรส.) เพื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

The comprehensive knowledge management in Diabetes/Hypertension case project is organized to integrate the two existing networks- Toward Clinical Excellence Network-DM (TCEN-DM) and Diabetes Knowledge Management Network. The main objective of this project is to combine the comprehensive knowledge management in Diabetes/Hypertension case in Thai content with the specific objectives of the followings (1) To collect and synthesize the experience, knowledge and innovation about diabetes/hypertension prevention and health promotion in or to develop the clinical excellence system (2) To establish the benchmark measurement in diabetes/hypertension management and (3) To share the knowledge in comprehensive diabetes/hypertension knowledge management among network for best practice. The assumption of this project is that the knowledge can be extracted from the best practice and staff. So, the knowledge management in this project is to transfer the knowledge from the person to the others and continuous management to create, share and adapt the knowledge. The leader from TCEN and Diabetes KM network from 4 regions of the Thailand was selected to be the core responsible person (Node). They were trained for the knowledge management, TCEN indicator and outcome mapping for building the network, planning and operating the project. The Node was then transferred the knowledge into their area and provided the knowledge management forum “Synergy between tacit and explicit knowledge for diabetes and hypertension patient” during Aug 03-04, 2009. Based on the output competency from 11 events of knowledge management market in each region, the working committee had a conclusion of 9 factors and classified into 5 levels that were used to evaluate and improve the potential of diabetes/hypertension care team in Thailand context. For TCEN indicator, it was increased from 17 to 20 indicators to accord with indicator of the National Health Security Office which was revised to an appropriate template of each the indicator. Other than the above activity, this project has published 2 books:- “Diabetes story: learning through practicing volume 2” and “Diabetes TCEN: Pointing, Setting the target and Developing”. The synergy tacit and explicit knowledge story was produced in CD and made the weblog: http://gotoknow.org/blog/dmcop to distribute the data, story and another summary from this project. Through a year of the project implementation by using the knowledge management tool, most of activities were conducted under the positive, friendly, respective atmosphere with appreciation of all participants of this project. This made the leader and the members of the network a good relationship and collaboration. It is confident that the network can be operated in a sustainable way.

บรรณานุกรม :