ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , Research and Development of Locality Health System Management in the Universal Coverage System
นักวิจัย : วินัย ลีสมิทธิ์ , สงครามชัย ลีทองดี , วรรณภา บำรุงเขต , สุธีรดา ฉิมน้อย
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , ระบบประกันสุขภาพ , ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1920 , http://hdl.handle.net/11228/3436 , W84.6 ว619ก 2554 , T54-07
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศ ไทย โดยกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ ๔ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดและความเข้าใจเรื่องเขต สุขภาพที่ถูกต้อง (๒) หารูปแบบการอภิบาลระบบเขตสุขภาพที่เหมาะสมในประเด็นโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่คณะกรรมการเขตสุขภาพและเขตสุขภาพ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจขององค์กรต่างๆที่ เกี่ยวข้อง การกำกับติดตามประเมินผล ความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และการจัดการที่ดีเพื่อนำไปสู่ ธรรมาภิบาล (๓) ศึกษารูปแบบการจัดบริการในเขตสุขภาพ ระบบการส่งต่อ และการบูรณาการแบบมี ส่วนร่วม และ (๔) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จและล้มเหลวของการพัฒนาเขตสุขภาพ ซึ่งผล การศึกษาวิจัยจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาเขตสุขภาพประเทศไทย วิธีการศึกษาประกอบด้วย ๒ วิธีคือ การทบทวนวรรณกรรมทั้งต่างประเทศและในประเทศกรณีประสบการณ์การซื้อบริการของ สปสช.สาขากทม. และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การทบทวนวรรณกรรมศึกษา ประสบการณ์จาก ๖ ประเทศประกอบด้วยอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา นอร์เวย์และสวีเดน โดยใช้หลักเกณฑ์การเลือกประเทศดังกล่าวเพราะคุณลักษณะคล้ายระบบสุขภาพประเทศไทย ๔ ประการ คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นแบบรัฐสวัสดิการ แหล่งเงินสุขภาพมาจากภาษีประชาชน ใช้กลไกตลาดแยกผู้ซื้อและจัดบริการออกจากกัน และมีการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข การศึกษาใช้ การสืบค้นจากฐานข้อมูลอินเตอร์เนทและเอกสารวิชาการ จากนั้นนำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) และสังเคราะห์เพื่อวางกรอบการศึกษาเชิงคุณภาพ การศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งสัมภาษณ์เดี่ยวและกลุ่มซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร สปสช. ทั้งส่วนกลางและเขตพื้นที่, เจ้าหน้าที่ สปสช., ผู้บริหารและบุคลากรระดับเขตกระทรวงสาธารณสุขและตัวแทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) ที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพัฒนาเขตสุขภาพ พื้นที่ศึกษาประกอบด้วยพื้นที่หลักคือ สปสช.เขตนครชัยบุรินทร์และ กทม.พื้นที่เสริม คือ สปสช.เขตอุดรธานี สงขลาและพิษณุโลก เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุม การบันทึกข้อมูลใช้การอัดเสียงและถอดเสียงวิเคราะห์เชิงเนื้อหา นำเสนอเชิง พรรณนาประกอบตารางและภาพที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

บรรณานุกรม :
วินัย ลีสมิทธิ์ , สงครามชัย ลีทองดี , วรรณภา บำรุงเขต , สุธีรดา ฉิมน้อย . (2554). การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วินัย ลีสมิทธิ์ , สงครามชัย ลีทองดี , วรรณภา บำรุงเขต , สุธีรดา ฉิมน้อย . 2554. "การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วินัย ลีสมิทธิ์ , สงครามชัย ลีทองดี , วรรณภา บำรุงเขต , สุธีรดา ฉิมน้อย . "การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
วินัย ลีสมิทธิ์ , สงครามชัย ลีทองดี , วรรณภา บำรุงเขต , สุธีรดา ฉิมน้อย . การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.