ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กนักเรียน : การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอ , [Parents' Opinion on Polio Vaccination in Students : Study in Bangkok]
นักวิจัย : วรนุช วุฒิอุตดม , Woranuch Wuthiutadom , ลือชัย ศรีเงินยวง
คำค้น : Immunity -- In infancy & childhood , ความคิดเห็นของผู้ปกครอง , การหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กนักเรียน , กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : hs0269 , http://hdl.handle.net/11228/1439 , WC556 ว17ค 2539
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กนักเรียน: การศึกษาในกรุงเทพมหานครตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือเพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์และปัจจัยกำหนดการปฏิเสธ/ยอมรับการหยอดวัคซีโปลิโอใน เด็กนักเรียนตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอปี พ.ศ.2537 2) ประเมินการดำเนินงานสารนิเทศ การศึกษาและการสื่อสาร เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการหยอดวัคซีนโปลิโอตามโครงการรณรงค์ฯวิเคราะห์แนวโน้ม ความร่วมมือในการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็ก และเหตุปัจจัยกำหนดสำหรับการดำเนินโครงการรณรงค์ในวัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอ ปี พ.ศ.2538 และ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการรณรงค์ให้วัคซีน เพื่อกวาดล้างโปลิโอ ปี พ.ศ.2538การวิจัยใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองจำนวน 754 รายจากโรงเรียน 9 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มเลือกจากโรงเรียนที่สังกัดส่วนงานต่างๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร เอกชนและทบวงมหาวิทยาลัย การเก็บข้อมูลใช้ 3 วิธี คือ การให้ผู้ปกครองตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง การสัมภาษณ์ต่อหน้า และการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ นอกจากนี้การวิจัยยังใช้อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูและผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียนที่สำรวจ และการวิเคราะห์สื่อที่ใช้ในการรณรงค์ร่วมด้วย ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนร้อยละ 98.4 เคยได้รับวัคซีนมาก่อนการรณรงค์ แต่ผู้ปกครองเกือบร้อยละ 70 จำรายละเอียดไม่ได้ว่าได้รับมากี่ครั้ง แม้ว่าเกือบทั้งหมดจะยืนยันว่าแน่ใจว่าเด็กได้รับวัคซีนมาครบทุกครั้งโครงการรณรงค์ได้มีการประชาสัมพันธ์และติดต่อขอความร่วมมือจากประชาชน โรงเรียน และผู้ปกครองในหลายลักษณะ ใช้สื่อทั้งที่เป็นสื่อสาธารณะ และการติดต่อด้วยเอกสารถึงโรงเรียนและผู้ปกครอง อย่างไรก็ดีในระดับโรงเรียนถึงผู้ปกครองดูจะมีรูปแบบที่หลากหลายและอาจมีผลต่อระดับการรับรู้และความเข้าใจที่ไม่เท่ากัน แต่ทั้งหมดนั้นดูจะไม่มีการให้ความสำคัญมากนักเพราะเห็นว่าการฉีดวัคซีนเด็กเป็นเรื่องปกติ ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :