ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
นักวิจัย : วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล , กัญจนา ติษยาธิคม , สุพล ลิมวัฒนานนท์ , ภูษิต ประคองสาย , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
คำค้น : เศรษฐกิจ , บริการสุขภาพ , เศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ , การใช้บริการรักษาพยาบาล , ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1818 , http://hdl.handle.net/11228/3241 , W74 ว868ก 2554 , 52-080
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยใช้ตัวอย่างซ้ำ เป็นการติดตาม สัมภาษณ์ครัวเรือนเดิมจำนวนประมาณ 6 พันตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 4 รอบ (พ.ศ. 2548, 2549, 2550 และ 2553) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Longitudinal analysis ทำให้เห็นการ เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 ครัวเรือนไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ ที่รุนแรง แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2551 จะเกิดภาวะวิกฤติในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศอเมริกาจนส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยครัวเรือนไทยยังมีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนสูงขึ้น อัตราการเพิ่มเฉลี่ยต่อปี ของรายจ่าย (ร้อยละ 7.3 ต่อปี) สูงกว่าอัตราการเพิ่มเฉลี่ยของรายได้ (ร้อยละ 5.7 ต่อปี) เล็กน้อย ทั้งนี้ครัวเรือนที่ ยากจนและในเขตชนบท มีรายได้และรายจ่ายเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าครัวเรือนที่ร่ำรวยและในเขตเมือง ครัวเรือนใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งแม้จะมีรายได้และรายจ่ายมากกว่าในภูมิภาคอื่นแต่กลับมีอัตราการเพิ่มของ รายได้และรายจ่ายที่ต่ำกว่าในภูมิภาคอื่นๆ รายจ่ายของครัวเรือนในหมวดที่จำเป็น ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ มีเพียงค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ6.4 ในปี พ.ศ.2548 เหลือเพียงร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ.2553 ด้านภาวะหนี้สิน และการกู้ยืมเงิน พบว่า ครัวเรือนที่มีหนี้สิน และกู้ยืมเงินมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้สินสูงกว่า ภาคอื่นๆ ขณะที่ครัวเรือนที่มีการออมเงินมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี สัดส่วนของครัวเรือนที่มีการออมสูงที่สุด ครัวเรือนในเขตเมืองและชนบทมีสัดส่วนของครัวเรือนที่มีการออมไม่ แตกต่างกัน แต่ในชนบทมีสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้สินและกู้ยืมเงินสูงกว่าในเขตเมือง ด้านการเจ็บป่วยและการใช้บริการรักษาพยาบาลในปี 2553 พบว่า คนยากจนมีอัตราป่วยและการนอน รพ.สูงกว่าผู้ที่ร่ำรวยกว่า ผู้ป่วยที่ยากจนและอยู่ในเขตชนบทไปใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกที่สถานีอนามัยในสัดส่วน สูงที่สุด ในขณะที่ผู้ป่วยที่มีฐานะร่ำรวยและในเขตเมืองเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ด้าน การนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยในกลุ่มที่ยากจนที่สุดไปใช้บริการที่รพ.ชุมชนเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับผู้ป่วยในเขต ชนบท ในขณะที่ผู้ป่วยในเขตเมืองไปใช้บริการที่รพ.ทั่วไป/รพ.ศูนย์และรพ.เอกชนเป็นส่วนใหญ่ ผู้ป่วยกลุ่มร่ำรวย ที่สุดเกือบครึ่งหนึ่งไปใช้บริการที่รพ.เอกชน ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและการ สำรวจอนามัยและสวัสดิการซึ่งมีตัวอย่างขนาดใหญ่กว่า แสดงถึงความน่าเชื่อถือของการสำรวจโดยใช้ตัวอย่างซ้ำ ชุดนี้ อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่งเริ่มในการสำรวจครั้งล่าสุด ดังนั้นการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและสภาวะทางสุขภาพจึงยัง ไม่ได้ทำในครั้งนี้ การสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยใช้ตัวอย่างซ้ำในรอบต่อไปจึง เป็นสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้การสนับสนุนเพื่อให้ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากการสำรวจนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายด้านสังคมและสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :