ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
นักวิจัย : จเร วิชาไทย , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , วัชรา ริ้วไพบูลย์ , สุกัลยา คงสวัสดิ์ , นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ , แพรว เอี่ยมน้อย , พัฒนาวิไล อินใหม
คำค้น : หลอดเลือดสมอง , การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ , ต้นทุน , เศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : 9789742991463 , hs1812 , http://hdl.handle.net/11228/3165 , W74 จ184ก 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองภายหลังถูกจำหน่ายจากโรงพยาบาล ในจังหวัดตัวอย่างที่มีการ พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯค่อนข้างก้าวหน้า (กาฬสินธุ์ เลย และนครศรีธรรมราช) 2) ศึกษาต้นทุนต่อ หน่วยการจัดบริการฟื้นฟูฯผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองหลังจำหน่ายของโรงพยาบาลตัวอย่าง (กมลาไสย กุฉินารายณ์ ภูกระดึง และ หัวไทร) 3) ถอดบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานด้าน การฟื้นฟูฯของโรงพยาบาลในจังหวัดตัวอย่าง (จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย รพ.กาฬสินธุ์ รพร. กุฉิ นารายณ์ รพ.คำม่วง รพ.ยางตลาด, จังหวัดเลย ประกอบด้วย รพ.เลย รพ.ภูกระดึง รพร.ด่านซ้าย, จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, รพ.เทศบาลนครฯ อบต. ปากพูน ,รพร.ฉวาง และรพ.หัวไทร) การศึกษานี้อาศัยระเบียบวิธีในการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 1)เก็บข้อมูล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองที่ถูกจำหน่ายจากโรงพยาบาลและมีภูมิลำเนาในจังหวัดตัวอย่างในช่วง 3 เดือนก่อนเริ่มเก็บข้อมูล และทำการเก็บข้อมูลจากการคัดลอกเวชระเบียน และติดตามผู้ป่วยเพื่อ สัมภาษณ์แบบไปข้างหน้าติดต่อกันสามครั้งห่างกันครั้งละหนึ่งเดือนเพื่อประเมินการเข้าถึงบริการฟื้นฟู ฯ และประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือ Barthel index 2) เก็บข้อมูลต้นทุนและ ผลผลิตการดำเนินงานของโรงพยาบาลตัวอย่างในเดือนมิถุนายน 2552 3) ศึกษาการดำเนินงาน บริการฟื้นฟูฯของโรงพยาบาลในจังหวัดตัวอย่าง รวมถึงสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผรส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

บรรณานุกรม :