ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
คำค้น : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล , การบริหารการเงิน , การบริหารโรงพยาบาล , การบริหารสาธารณสุข , การคลัง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1803 , http://hdl.handle.net/11228/3146 , WX157 ส179 2554 , T53-02
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามสมรรถนะและสัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาสสาม ของปีงบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว คือ ฐานข้อมูลรายงานทางการเงินซึ่งสถานพยาบาลในสังกัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฐานข้อมูลรายงานกิจกรรมซึ่งโรงพยาบาลส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ผู้ป่วยในของผู้ป่วยในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละช่วงไตรมาสเดียวกัน อาศัยกรอบแนวคิดและเครื่องชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ ที่ได้จากประชุมระดมสมองและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในลักษณะของคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข องค์กรประกันสุขภาพ นักวิชาการ โดยดูเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญที่มีความไวในการสะท้อนสถานการณ์ทางการเงินการคลังของระบบบริการและปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดสถานการณ์การคลังดังกล่าว การวิเคราะห์มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้ (1) ผลผลิต สถานพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภาระจากการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสนี้ผู้ป่วยในระดับโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มขึ้นมาก (2) รายรับที่ปรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแล้ว แหล่งรายรับหลักยังเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสสอง รองมาคือผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และผู้มีสิทธิประกันสังคม (3) ค่าใช้จ่าย สถานพยาบาลทุกระดับมีการจ่ายค่าตอบแทนสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายด้านยามีแนวโน้มลดลง (4) ผลดำเนินงานในไตรมาสสาม โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด มีกำไรสุทธิเมื่อไม่รวมค่าเสื่อมราคาจำนวน 2,733 ล้านบาท อัตรากำไรร้อยละ 3 และเมื่อรวมค่าเสื่อมราคาแล้วพบว่า ขาดทุน 3,098 ล้านบาท อัตราขาดทุนร้อยละ 3 พบว่ามีโรงพยาบาล จำนวน 579 แห่ง มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่รวมค่าเสื่อมราคา จำนวนโรงพยาบาลที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจะลดเหลือ 447 แห่ง ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดสถานการณ์การคลัง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านผลผลิต (Out-put mixed) ที่ส่งผลต่อสถานการณ์การคลังที่ดีขึ้น มาจากรายรับจากสวัสดิการข้าราชการ โดยแหล่งรายจ่าย (Input-mixed) ที่สำคัญคือค่าตอบแทนบุคลากร และวัสดุการแพทย์ ในไตรมาสนี้ พบว่ามีโรงพยาบาลจำนวน 579 แห่งมีรายรับต่ำกว่าค่าใช้จ่าย โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน 520 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 45 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 14 แห่ง แต่ถ้าไม่รวมค่าเสื่อมราคา จำนวนโรงพยาบาลที่ขาดทุนจะลดเหลือ 447 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน 354 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 41 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 9 แห่ง ทั้งนี้สถานพยาบาลแต่ละแห่งมีความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์การคลัง ซึ่งได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข้อมูลที่ได้มายังพบว่ามีความผิดพลาดอยู่ระดับหนึ่งจึงต้องแปลผลด้วยความระมัดระวัง หมายเหตุ 1. เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการกำกับติดตามสถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพ จึงเน้นความรวดเร็วในการออกรายงาน สถานบริการหลายแห่งอาจยังส่งข้อมูลได้ไม่ครบ หรือมีข้อผิดพลาด ดังนั้นดัชนีที่แสดงจึงยังไม่ใช่เป็นข้อสรุป โดยจะมีการปรับแก้ต่อเนื่องในรายงานไตรมาสต่อไป และจะนำเสนอเป็นดัชนีประจำปีในรายงานวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระบบบริการสุขภาพประจำปีในขั้นสุดท้าย 2. เพื่อแก้ปัญหาความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล จึงเลือกใช้มัธยฐาน (Median) ซึ่งเป็นค่ากลาง ที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีข้อมูลเบี่ยงเบนน้อยกว่าการวัดค่ากลางวิธีอื่น 3. การออกแบบผังบัญชีกับรายงานข้อมูลสถิติไม่สอดคล้องกันทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงถึงระดับปริมาณการให้บริการ ต้นทุนต่อหน่วย และราคาต่อหน่วย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลังและระบบบริการสุขภาพประเทศไทย ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ

บรรณานุกรม :
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . (2554). สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553].
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . 2554. "สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . "สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . สถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.