ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามประเมินผลนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาล--การบริหาร , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ , การประเมินผล , การให้บริการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1810 , http://hdl.handle.net/11228/3161 , WX150 ก452 2554 , 53-018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้เพื่อเสนอผลการติดตามนโยบายจากคำถามสำคัญว่า กลไกที่มีเพื่อการ ติดตามประเมินผลต่อการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำหน้าที่อะไร อย่างไร รวมทั้งส่งผลอะไรบ้างจาก นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โดยใช้วิธีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินผลตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเนื้อหารายงานนี้แบ่งเป็นสามส่วนคือ 1) ลำดับ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานส่วนกลางภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่สื่อสาร จัดกิจรรมและดำเนินการตาม นโยบายรพ.สต.สู่ระดับจังหวัด 2) ลักษณะการมีส่วนร่วมเชิงบทบาทปฏิบัติการขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข และ ประมวลผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารพ.สต.จากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 3) อภิปรายผลและ ข้อเสนอนโยบายในการติดตามกำกับนโยบายรพ.สต. จากการทบทวนกิจกรรมตามลำดับรวมทั้งผลการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นในการดำเนินนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ผลการประมวลเนื้อหาดังกล่าวพบว่าได้เนื้อหาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. ในแง่ความชัดเจนการรับรู้สาระและแนวปฏิบัติของนโยบายที่แตกต่างกัน ตลอดจนความคาดหวังของประชาชนที่ ต้องการชุดบริการลักษณะที่พร้อมคล้ายโรงพยาบาลขนาดย่อในพื้นที่ตำบล อย่างไรก็ตามการศึกษาในระดับพื้นที่ ของจตุภูมิ นีละศรีก็ยังเห็นภาพความพึงพอใจของประชาชนในแง่สิ่งอำนวยความสะดวก แง่กิจกรรมสอดคล้อง กับความต้องการของผู้รับบริการแม้ว่าจะพอใจด้านการเข้าถึงบริการในระดับที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่นๆก็ตาม 2. ในแง่การดำเนินนโยบายการพัฒนารพ.สต.มีข้อจำกัดและเสนอแนะให้ดำเนินการในประเด็นการจัดการเรื่อง กำลังคน การจัดการวางแผนเครือข่ายบริการในระดับพื้นที่ การสนับสนุนทรัพยากรในระดับต่างๆทั้งเชิงการบริหาร จัดการงบประมาณ การวางแผนและเสริมศักยภาพบุคลากร ตลอดจนบริการและระบบสนับสนุนจากโรงพยาบาล แม่ข่ายให้รพ.สต.เป็นหน่วยที่พร้อมจัดบริการและทำงานตามประสงค์ร่วมกับความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นได้ ต่อไป โดยใช้หลักการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะใน ประเด็นโครงสร้าง ระบบงานภายในรพ.สต. รวมทั้งการจัดบริการตามแนวทางปฏิบัติงานที่เน้นงานเชิงรุกที่มี คุณภาพสมดุลกับงานบริการลักษณะตั้งรับภายในหน่วยบริการ 3. ในกรณีที่มีแผนงาน ชุดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารพ.สต.ในรูปแบบ ลักษณะต่างๆเอง จำเป็นต้องมีการวางกรอบและแนวทางการประเมินผลที่ชัดเจนทั้งระหว่างและหลังการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีเวทีสำหรับสื่อสารความก้าวหน้าและผลที่เกิดขึ้นจากแผนงาน ชุดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวเป็น ระยะเพื่อให้สามารถหนุนเสริมการพัฒนากันได้ในช่วงเวลาและเนื้อหาการพัฒนารพ.สต.ที่เหมาะสมต่อไป 4. ทั้งนี้ การดำเนินการตามนโยบายรพ.สต.จำเป็นต้องมีกลไกการกำกับติดตาม ประเมินผลนโยบายซึ่งมีข้อเสนอใน เชิงการวางแผนการพัฒนาทั้งระยะสั้น ระยะยาว การมีกลไกเสริมเป็นองค์กรวิชาการเพื่อติดตามกำกับและ ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพของรพ.สต.ควบคู่กับการติดตามกำกับการดำเนินการในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ ในระดับจังหวัด เขต และกลุ่มผู้บริหารนโยบาย 5. อย่างไรก็ตามการติดตามประเมินผลในเชิงการศึกษาวิจัยประเมินผลภาพรวมและประเด็นเฉพาะของการพัฒนา ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นระยะเพื่อสะท้อนความก้าวหน้านโยบายภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของ ความคาดหวังของประชาชน ความพร้อมของทรัพยากร งบประมาณ ระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความ ร่วมมือของแต่ละภาคส่วนในระดับพื้นที่ 6. ข้อเสนอสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลนโยบายในระยะต่อไปซึ่งควรมีการดำเนินการโดย หน่วยงานวิจัย ประเมินผลในระดับจังหวัด หรือ ระดับองค์กรวิจัยด้านระบบบริการสาธารณสุข(แล้วแต่ประเด็น และความพร้อม) ประกอบด้วย  กลุ่มงานวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความคุ้มค่าของนโยบายรพ.สต. โดยเฉพาะการ ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายการกำหนดขนาด และระดับการพัฒนา  กลุ่มงานวิจัยเพื่อประเมินเปรียบเทียบการรับรู้ของรพ.สต.กับปัจจัยต่างๆเพื่อค้นหาแนวทางในการ พัฒนาการรับรู้ของประชาชนให้ตรงเป้าประสงค์และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนารพ.สต.  กลุ่มงานวิจัยเพื่อประเมินรูปแบบการสร้างความพึงพอใจต่อระบบบริการของรพ.สต.เพื่อเปรียบเทียบกับ ปัจจัยการรับรู้และระดับความคิดเห็นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านคุณภาพบริการในมิติต่างๆ อาจ มีการศึกษาในประเด็นเฉพาะเรื่องความคิดเห็นต่อชุดบริการบางประเภทที่ต้องการให้เกิด เช่น งานเยี่ยม บ้านเชิงรุกในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ งานบริการส่งต่อที่เชื่อมโยงระหว่างรพ.สต.และรพ.แม่ข่าย หรือ การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะบริการจากจำนวนและบทบาทบุคลากรกลุ่มต่างๆภายในรพ. สต. เป็นต้น  กลุ่มงานวิจัยเพื่อเทียบเคียง(Benchmarking)ผลงานบริการ หรือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงความร่วมมือ ของภาคส่วนการบริหารจัดการรพ.สต.ภายในบริบทอำเภอต่างๆภายในจังหวัดเพื่อที่จะเห็นภาพรวม สถานการณ์การพัฒนาในจังหวัดเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารพ.สต.ระดับจังหวัดได้ต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :