ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
นักวิจัย : ภูษิตา อินทรประสงค์ , ภัทระ แสนไชยสุริยา , อาภาพร เผ่าวัฒนา , มณฑา เก่งการพานิช , นันทวัน ยันตะดิลก , พงษ์เดช สารการ , นุชวรรณ์ บุญเรือง , สิทธิกร รองสำลี
คำค้น : เอดส์ , การป้องกันและควบคุมโรค , การประเมินผลโครงการ
หน่วยงาน : โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , กระทรวงสาธารณสุข , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไ่ม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1800 , http://hdl.handle.net/11228/3143 , WC503.6 ภ698ก 2553 , 52-064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการวิจัยฯนี้มีวัตถุประสงค์ในการ 1. ศึกษากระบวนการ กลไก และกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาชิกและแกนนำ ชุมชน 2. ศึกษาโครงสร้าง และการบริหารจัดการโครงการฯ ในกลุ่มเยาวชน 3. ศึกษากระบวนการจัดการและกลไกการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแก่ เยาวชน 4. ประเมิน ความรู้ ความตระหนัก การประเมินความเสี่ยง ทักษะและการปฏิบัติเพื่อป้องกันเอดส์ใน กลุ่มเป้าหมายโครงการ 5. วิเคราะห์นวัตกรรมการดำเนินงานสร้างระบบบริการสุขภาพในกลุ่มเยาวชน 6. วิเคราะห์ความยั่งยืนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในในกลุ่มเยาวชน 7. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ/นโยบายในการดำเนินงานสร้างระบบบริการสุขภาพในกลุ่มเยาวชน 8. เสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการควบคุมกำกับและประเมินผลระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาคม วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยประเมินผลครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) ด้วยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ กลุ่ม (focus group interview) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การ สำรวจ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Survey)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :