ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และอาจารย์ โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท , [Doctors' and Medical Lecturers' Opinions on Producing Doctors for Rural Areas]
นักวิจัย : ซำแก้ว หวานวารี , Sumkaew Wanvaree , วิชัย เอกพลากร , ณัฐภัคว์ สกุโณดม , บุญใจ ลิ่มศิลา , รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ
คำค้น : Medically Underserved Area , Education Medical , ความคิดเห็นของแพทย์ , การผลิตแพทย์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : hs0057 , http://hdl.handle.net/11228/1424 , WD308 ช221ค
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ และอาจารย์โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทรายงานการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการบรรเทาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ซึ่งเริ่มในปีพ.ศ.2538 โดยมีการสำรวจความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของแพทย์ รพศ.และ อาจารย์โรงเรียนแพทย์ได้รับการตอบกลับจำนวน 1,000 ราย มีผลการศึกษาคือ 1)ร้อยละ 63.8 ทราบว่ามีโครงการดังกล่าวโดยอาจารย์แพทย์ทราบเพียงครึ่งหนึ่ง ส่วนแพทย์ รพศ.ทราบประมาณสามในสี่ 2)ร้อยละ 43.2 เห็นด้วยกับการมีโครงการ (รพศ.ร้อยละ 51.3 อาจารย์รร.แพทย์ร้อยละ 35.2) ผู้ที่ไม่เห็นด้วยคิดว่ารพศ.ยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร 3)เกือบทั้งหมดไม่มีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร (ร้อยละ 92.9)และผู้ที่ทราบเนื้อหาหลักสูตรเห็นด้วยกับหลักสูตรเพียงร้อยละ 29.2 4)ประมาณครึ่งหนึ่งของแพทย์รพศ.ยังไม่เคยได้รับการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา และแพทย์ รพศ.เพียงร้อยละ 45.4 ที่ตอบว่าชอบการสอนนักศึกษา 5)แรงจูงใจที่จะทำให้แพทย์รพศ.ร่วมสอนในโครงการได้แก่ ค่าตอบแทน การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเพิ่มบุคลากรโดยร้อยละ 82.5 ของแพทย์รพศ.เห็นว่าควรมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านใน รพศ. 6)มาตรฐานของแพทย์ที่ผลิตจากโครงการประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบเห็นว่าจะไม่เท่ากับในระบบปกติ โดยมีความด้อยกว่าในด้านทฤษฏีและเด่นกว่าในด้านปฏิบัติ 7)การประเมินผลนักศึกษา ร้อยละ 46.6 เห็นว่าการสอบรวบยอดปลายปีควรดำเนินการร่วมกันระหว่างรพศ. และ รร.แพทย์ ร้อยละ 75.1 เห็นว่าการสอบปากเปล่าควรให้ดำเนินการร่วมกันเช่นเดียวกัน8)รูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มที่มีผู้เห็นด้วยมากที่สุดคือ การให้รร.แพทย์ที่มีอยู่แล้วรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 62.7) รองลงไปเป็นการให้รพ.มูลนิธิที่ไม่หวังกำไรช่วยในการผลิต (ร้อยละ 44.1) ทบวงมหาวิทยาลัยสร้าง รร.แพทย์แห่งใหม่ (ร้อยละ 39.7) ส่วนวิธีที่ให้เอกชนช่วยผลิตมีผู้เห็นด้วยน้อย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :