ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
นักวิจัย : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาล - - การบริหาร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1909 , http://hdl.handle.net/11228/3413 , WX150 ป359 2554 , 53-027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานประเมินผลชิน้ นี ้เป็นการประเมินผลรอบที่สอง นับเป็นส่วนหนงึ่ ของการดาเนินนโยบาย รพ.สต. เพื่อให้ได้หลักฐานสะท้อนผลแห่งการดาเนินนโยบายอันจะนาไปสู่การปรับสาระนโยบาย (policy contents) และ/หรือ การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ (policy implementation) ให้เกิดประโยชน์สมดัง เจตนารมย์มากยิ่งขึน้ ด้วยกระบวนการรวบรวมหลักฐานจาก 3 แหล่ง อันได้แก่ ก) การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องใน 68 ตาบลที่เลือกอย่างเจาะจง โยงไปถึงผู้เกี่ยวข้องระดับอาเภอและ จังหวัด รวม 18 จังหวัด ข) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากหน่วยงานในส่วนกลาง และพืน้ ที่ตัวอย่างใน ข้อ ก) ค) ข้อมูลอีเลคทรอนิค 18 แฟ้มในระบบรายงานของ รพ.สต. 68 แห่ง แล้ววิเคราะห์ด้วยการจับประเด็น (theme analysis)ในกรณี (ก) และ (ข) ด้วยสถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมานในกรณี (ค)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ . (2554). ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.).
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ . 2554. "ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ . "ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ . ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.). นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.