ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด
นักวิจัย : รัญชนา สินธวาลัย , นภิสพร มีมงคล , ชนิษฎา ชูสุข , นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร , วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ , ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ
คำค้น : บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล , บริการพยาบาลฉุกเฉิน , การบริการสาธารณสุข , การแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1768 , http://hdl.handle.net/11228/3083 , WX215 ร349น [2552] , 51-005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ในพื้นที่ศึกษา 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น อุบลราชธานี ลำปาง เพชรบุรี ภูเก็ต และสงขลา จากนั้นคณะวิจัยได้พิจารณาเลือกกรอบแนวคิดที่จะมาใช้ในการถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด ซึ่งนักวิจัยได้อาศัยกรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ในการวิเคราะห์การดำเนินงานของแต่ละจังหวัด โดยกรอบแนวคิดนี้เป็นการมองเชิงระบบ ทำให้เห็นการเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบย่อย คณะวิจัยจึงหวังว่ากรอบ MBNQA ดังกล่าว จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ได้พิจารณางานในเชิงองค์รวม หรือมองเห็นองค์ประกอบย่อยที่อาจละเลยความสำคัญไป นอกจากนี้ คณะวิจัยเชื่อว่าแนวทางที่ได้วิเคราะห์และสรุปจากพื้นที่ศึกษาทั้ง 6 จังหวัดคงเป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่กำลังพัฒนาระบบฯ ได้นำไปเป็นแบบอย่างหรือขยายผลต่อไป

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บรรณานุกรม :
รัญชนา สินธวาลัย , นภิสพร มีมงคล , ชนิษฎา ชูสุข , นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร , วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ , ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ . (2552). แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รัญชนา สินธวาลัย , นภิสพร มีมงคล , ชนิษฎา ชูสุข , นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร , วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ , ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ . 2552. "แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รัญชนา สินธวาลัย , นภิสพร มีมงคล , ชนิษฎา ชูสุข , นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร , วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ , ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ . "แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
รัญชนา สินธวาลัย , นภิสพร มีมงคล , ชนิษฎา ชูสุข , นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร , วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ , ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ . แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.