ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการดำเนินงานการจัดทำคู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
นักวิจัย : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
คำค้น : การบริการสาธารณสุข , บริการพยาบาลฉุกเฉิน , บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1872 , http://hdl.handle.net/11228/3351 , WX215 ส183ร 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจัดทำคู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้มีมาตรฐานสู่การปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกันเดียวกันพร้อมทั้งสามารถใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประมวลบทสำรวจและทบทวนแนวคิดจากการสอบถามผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในโครงการที่เกี่ยวข้อง (โครงการ EMD Instructor) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับพยาบาลสั่งการ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ และ หัวหน้าพยาบาลห้องฉุกเฉิน จัดประชุมระดมความคิดผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจัดทำคู่มือ จัดทำคู่มือและส่งร่าง คู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยปฏิบัติการระดับต่างๆทั้ง 76 จังหวัด ไปทดลองใช้ ผลการใช้คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับ แจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน พบว่าคู่มือมีประโยชน์ต่อการรับแจ้งเหตุและสั่งการและความมั่นใจในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และตัดสินใจส่งหน่วยออกให้การช่วยเหลือ นั้น คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วยเนื้อหาหลักคือ(1) โครงสร้างและมาตรฐานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัด ด้านบุคคลกร ด้านอุปกรณ์ และระบบสื่อสาร ด้านสถานที่ (2) จิตวิทยาในการสื่อสาร ซึ่งเป็นกระบวนการ และทักษะการรับแจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ และประสานจัดส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ (3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระบบรับแจ้งเหตุ ซึ่งเป็นเอกสารการแนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม ITEMS ที่มีเกณฑ์การคัดแยกและจัดลําดับการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์ในจัดส่งชุดปฏิบัติการออกให้การช่วยเหลือ (4) เกณฑ์การคัดแยกและจัดลําดับการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์ 2009 โดยจัดพิมพ์คู่มือฯ เพื่อเผยแพร่ จำนวน 1,000 เล่ม (ตามเอกสารคู่มือฯ)

แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผรส.)เพื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

บรรณานุกรม :