ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่
นักวิจัย : กนิษฐา ไทยกล้า , อภินันท์ อร่ามรัตน์ , เจิมขวัญ รัชชุศานติ
คำค้น : ยาเสพติด , พฤติกรรมสุขภาพ , สารเสพติด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1722 , http://hdl.handle.net/11228/3023 , HV5840.T5 ก128พ 2553 , 50ข002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่น่าจะทำการศึกษาเพื่อให้ได้แนวทางในการเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่รวดเร็วขึ้น และเป็นการสะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การเฝ้าระวังสถานภาพ อุปทาน อุปสงค์ และผลกระทบของการใช้สารเสพติดในประเทศไทย โดยทั่วไปสามารถศึกษาได้จากข้อมูลในระบบปกติ ซึ่งไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดในสถานบันเทิง การนำรูปแบบการสำรวจที่ใช้ได้ผลดีในต่างประเทศมาปรับใช้ในพื้นที่ของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษารูปแบบ ชนิด และปริมาณการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงชนิดต่างๆ 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในกลุ่มเสี่ยงเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3.เพื่อศึกษาแนวทางการลดสถานการณ์การใช้สารเสพติดในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :