ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกค่าใช้จ่ายรวมและค่ายา (ต่อเนื่อง)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกค่าใช้จ่ายรวมและค่ายา (ต่อเนื่อง) , การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
คำค้น : ค่าบริการทางการแพทย์ , สวัสดิการข้าราชการบำนาญ , ระบบประกันสุขภาพ , สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1876 , http://hdl.handle.net/11228/3415 , W74 ก514 2554 , T53-14
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้คือ ศึกษาค่าบริการผู้ป่วยนอกสิทธิสวัสดิการข้าราชการของโรงพยาบาล โดยเน้นเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใช้ศึกษากับโรงพยาบาลนาร่อง 34 แห่ง ในการศึกษามีวัตถุประสงค์ย่อยคือ 1. ศึกษาค่ารักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งของโรงพยาบาลประเภทต่าง ๆ ว่าแตกต่างกันหรือไม่ 2. ศึกษาหาโรงพยาบาลที่มีค่ารักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งสูงติดต่อกัน 3. ประมาณค่ารักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยของโรงพยาบาลประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาหาอัตราที่เหมาะสมสาหรับจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อหัว

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . (2554). การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกค่าใช้จ่ายรวมและค่ายา (ต่อเนื่อง).
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . 2554. "การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกค่าใช้จ่ายรวมและค่ายา (ต่อเนื่อง)".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . "การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกค่าใช้จ่ายรวมและค่ายา (ต่อเนื่อง)."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกค่าใช้จ่ายรวมและค่ายา (ต่อเนื่อง). นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.