ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทบทวนและสังเคราะห์ผลงาน R2R เพื่อผลักดันนโยบายหรือการขยายผลการปฏิบัติ : กรณีเบาหวาน , Utilization of R2R research to policy recommendations : diabetes care
นักวิจัย : สมเกียรติ โพธิสัตย์
คำค้น : เบาหวาน , ผู้ป่วยเบาหวาน , การควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : กรมการแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1907 , http://hdl.handle.net/11228/3412 , WK810 ส232ก 2554 , 54-038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเป็นมา เบาหวานเป็นปญั หาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็น เบาหวานร้อยละ 6.9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำเนินการเรื่องวิจัยในงานประจำ (R2R) มาเป็นเวลา 4 ปี มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลกลุ่มเบาหวานจำนวนมาก จึงได้จัดทำกระบวนการ จัดการความรู้ ในโครงการ R2R2P (Routine to Research to Policy) ขึ้น เพื่อต่อยอดสังเคราะห์ ข้อเสนอเชิงระบบ เพื่อพัฒนาระบบบริการในประเด็นที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ การดำเนินการ ใช้กรอบความคิด Chronic care model ของ Edward Wagner ในการวิเคราะห์ เรมิ่ จากทีม วิชาการของโครงการ R2R ได้มีการทบทวน และสัมภาษณ์เจ้าของผลงานวิจัยคุณภาพ ที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง มีความต่อเนื่องหรือขยายผล คัดเลือกจำนวน 11 ผลงาน นำมาใช้กระบวนการจัดการ ความรู้ ประกอบการวิเคราะห์ หาข้อสรุปที่เป็นปจั จัยแห่งความสำเร็จ พบลักษณะร่วมที่สำคัญ ได้แก่ 1.) ทำงานเป็นทีมที่มีองค์ประกอบจากหลากหลายวิชาชีพ 2.)มีใจยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้ผู้ป่วย สามารถจัดการตนเองได้ 3.)ดำเนินการเชิงรุกเข้าไปเรียนรู้ในชุมชน 4.)มีการต่อยอดความรู้และพัฒนา คนใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสืบค้นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่แสดงว่าองค์ประกอบที่มีข้อมูล หลักฐานชัดเจนมาก ได้แก่ ระบบการสนับสนุนการจัดการตนเอง และการปรับระบบบริการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการประชุมนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็น สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 1. การปรับระบบบริการเพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง (Healthcare delivery system reform) 1.1 ดำเนินการในรูปแบบสหวิชาชีพ (Multidisciplinary team) โดยองค์ประกอบในทีมสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทบุคลากร และระดับของสถานบริการ 1.2 มีรูปแบบการเชื่อมโยงการบริการจัดการโรคเรื้อรังของระบบบริการ ตัง้ แต่ระดับชุมชนจนถึง ตติยภูมิหรือสถาบันเฉพาะทาง และระหว่างหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ-ภาคเอกชน โดยมีการใช้ข้อมูล สารสนเทศร่วมกัน 1.3 ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมสหวิชาชีพ ควรจ่ายค่าตอบแทนตาม ผลลัพธ์งานที่เกิดขึ้น (perfomance-based payment) 2. การเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการดูแลตนเอง (self-management) และระบบสนับสนุนการ จัดการตนเอง (self-management support) ต้องพัฒนาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ รายบุคคล และรายกลุ่มสถานะสุขภาพ ทัง้ ผู้ป่วย ประชากร กลุ่มภาวะกอ่ นเบาหวาน (pre-diabetes) และประชากรทัว่ ไป มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง การ ดูแลตนเองที่บ้าน (home care system) และการช่วยดูแลในกลุ่ม (self help group) โดยเน้นหนัก มาตรการ และกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิผลสูง 2.1. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน มุ่งเน้นการจัดการดูแลตนเอง กำหนดแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพรายบุคคล ให้ควบคุมระดับน้ำตาล และความดันโลหิตให้อยู่ในค่าเป้าหมาย ซึ่งมีประสิทธิผลมาก ในการลด หรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน 2.2. กลุ่มสภาวะก่อนเบาหวาน มุ่งเน้นการจัดการดูแลตนเองรายกลุ่ม เป้าหมายในการลดการ เกิดโรคเบาหวาน ซึ่งต้องมีการให้คำปรึกษาเพื่อการจัดการตนเองอย่างเข้มข้นและอยู่บนหลักฐานเชิง ประจักษ์ บุคลากรสุขภาพในระดับบริการปฐมภูมิมีบทบาทมากในการดำเนินการโค้ชสุขภาพ (Health Coacher) นี้ และจำเป็นต้องได้รับการอบรมให้มีทักษะ 2.3. ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย และกลุ่มสภาวะก่อนเบาหวาน นั้น ควรจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่เกิดขึ้น (perfomance-based payment) 3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Capacity building of workforce) ควรปรับบทบาท สร้าง และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่อยู่ในระบบให้สามารถควบคุมและ จัดการโรคเรื้อรังได้ ฝึกอบรมบุคลากรสุขภาพให้มีทักษะสามารถสนับสนุนการจัดการตนเอง ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มประชากรตามสถานะสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้ทุกระดับ ทัง้ การสนับสนุนราย กลุ่ม และการบริการเฉพาะรายบุคคล มีบุคคลหรือกลุ่มที่ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีสมรรถนะ เฉพาะในระบบการจัดการโรคเรื้อรังเพมิ่ เติมขึ้นมา และผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะ ดังนี้ 3.1 ผู้ประสานงานเบาหวาน (Case Coordinator) มีบทบาทในการประสานงานระหว่างทีมบริการสหวิชาชีพ กับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนในการ ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทัง้ รายกลุ่ม และการบริการเฉพาะรายบุคคล เพื่อเป็นระบบสนับสนุนการจัดการ ตนเองของผู้ป่วย ติดตามตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลรักษา ที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ 3.2 ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) มีบทบาทหน้าที่ในการวางแผน ประสาน และให้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ จะมีผลลัพธ์ของการรักษาไม่ดี รับการดูแลรักษาไม่สม่ำเสมอ มีภาวะแทรกซ้อนที่ซับซ้อนหรือมีการ สิ้นเปลืองทรัพยากรมาก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :