ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
นักวิจัย : วิชัย เอกพลากร , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , ศักดา พรึงลำภู
คำค้น : โภชนาการ , อนามัย , การสำรวจสุขภาพ , พฤติกรรมการบริโภค
หน่วยงาน : สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
ผู้ร่วมงาน : พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , ศุภกิจ ศิริลักษณ์ , เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม , พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย , ไม่มีข้อมูล , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1699 , http://hdl.handle.net/11228/2978 , QU145.JT3 ว539ก 2553 , 51-035
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ 4 พศ. 2551- 2552 นี้เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่อาศัยใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ และกทม. จำนวน 29,485 คน คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 93 โดยเป็น ตัวอย่างเด็กอายุ 1-14 ปีจำนวน 9035 คน และตัวอย่างประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 20450 คน เก็บข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์พฤติกรรมการกินอาหาร และการตรวจสัดส่วนร่างกาย โดยสรุปการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 นี้ พบว่ายังมีประชากรส่วน หนึ่งทั้งในกลุ่มประชากรเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เกื้อหนุนต่อสุขภาวะ นอกจากนี้ยัง พบภาวะทุพโภชนาการได้แก่ภาวะอ้วนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่และการขาดสารไอโอดีนในเด็ก ซึ่งการแก้ไข พฤติกรรมการบริโภคอาหารนี้ควรมีมาตรการในระดับนโยบายและกลยุทธดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมี พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพดีเพิ่มขึ้นไปต่อไป

สำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กรมอนามัย

บรรณานุกรม :