ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด , Using of health, financing, and accounting information to establish the universal health coverage and health system evaluation at the provincial level
นักวิจัย : ศศิธร ธนะภพ , Sasithon Tanapop , อรทัย เขียวเจริญ , นิลวรรณ อยู่ภักดี , พารุณี ยิ้มสบาย , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ , Naresuan University. Faculty of Medicine
คำค้น : Health Insurance Systems , Information Systems , ระบบประกันสุขภาพ , บริการสารสนเทศ , individual health record , equity , health data management , case-mix , accrual account , ข้อมูลสุขภาพรายบุคคล , ความเป็นธรรม , การบริหารข้อมูลสุขภาพ , กลุ่มโรคร่วม , ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : hs1280 , http://hdl.handle.net/11228/1739 , W26.55.I4 ศ291ก 2549 , 47ค067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำฐานข้อมูลสุขภาพประชาชนรายบุคคลภายในจังหวัด เชื่อมโยง ระหว่างความจำเป็นทางสุขภาพและการใช้บริการสุขภาพของประชากร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในด้านซื้อบริการสุขภาพที่ระดับจังหวัด ให้สามารถใช้ข้อมูลสถานบริการและข้อมูลอื่นๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยทำการศึกษาวิจัยปฏิบัติการ ศึกษาข้อมูลย้อนหลังต่อระดับข้อมูลข่าวสารทุติยภูมิ สัมภาษณ์เชิงลึกและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยทำการศึกษาใน 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ร้อยเอ็ด และตรัง ผลการศึกษา พบว่าข้อมูลแสดงผลลัพธ์ทางสุขภาพระดับจังหวัดได้จากรายงานข้อมูลการเจ็บป่วย รายบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ของสถานพยาบาลภายในระบบเครือข่ายสถานพยาบาล ได้แก่ข้อมูล 12 แฟ้ม สำหรับโรงพยาบาล และ ข้อมูล18 แฟ้มสำหรับการให้บริการในสถานีอนามัย ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่รับการ รักษาเป็นผู้ป่วยในมีความครบถ้วน ถูกต้องมากกว่าฐานข้อมูลผู้ป่วยนอก และฐานข้อมูลสถานีอนามัย ทั้งนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวมีความพร้อมในการติดตามรายป่วยระยะยาวโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งใน สถานพยาบาลเดิมและภายในเครือข่ายด้วยรหัสประชาชน 13 หลัก การวิเคราะห์ต้นทุนจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพรายบุคคลด้วยระบบกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วย นอกและกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมผู้ป่วยในและระบบบัญชีต้นทุนสถานพยาบาลด้วยวิธีลัดสามารถสะท้อน ต้นทุนจากระบบข้อมูลเพื่อการบริหารได้จริง และแสดงอัตราคืนทุนของสถานพยาบาลได้ ผู้วิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัดยังขาดความรู้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระดับจังหวัดอย่างเป็น รูปธรรม มีความจำเป็นต้องอบรมให้ความรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อการพัฒนาถึง การเก็บและบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อการจัดบริการและบริหารงบประมาณของ เครือข่ายอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยสรุปคณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลสุขภาพ รายบุคคลและข้อมูลเพื่อการบริหาร สามารถเชื่อมโยงเพื่อแสดงสถานะสุขภาพของประชาชนและเชื่อมโยง สู่การบริหารงบประมาณระดับเครือข่ายอย่างเป็นธรรมได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้ผู้บริหาร และ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นความสำคัญและนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาระบบ ข้อมูลดังกล่าวและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :