ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ปีที่2
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , การบริการสาธารณสุข , การสร้างเสริมสุขภาพ , นวัตกรรมปฐมภูมิ , ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1685 , http://hdl.handle.net/11228/2946 , WA546 ก125 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปีที่2 ทั้งนี้เนื่องจากเดิมพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ สาเหตุสำคัญเป็นเพราะความแตกต่างของวิถีชีวิตมลายูกับระบบบริการของรัฐไม่สอดคล้องกันนัก แม้ว่าในระยะต่อมาปัญหาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่จะมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อมีนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่เมื่อวิกฤตความรุนแรงตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา สถานการณ์ความรุนแรงไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น นับวันยิ่งเลวร้าย ซ้ำเติมปัญหาการได้รับบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างอาทิเช่น การควบคุมโรคชิกุนคุนยา ที่ไม่สามารถควบคุมได้ สาเหตุสำคัญคือการไม่สามารถทำงานเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่ เป็นต้น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สอดรับแนวทางการพึ่งพาตนเองของประชาชน การส่งเสริมป้องกัน และการควบคุมโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และสอดคล้องกับวิถีชุมชน เป็นแนวทางที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน และเยียวยาความทุกข์ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บรรณานุกรม :