ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
นักวิจัย : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
คำค้น : การบริการสาธารณสุข , การจัดการความรู้ , ระบบบริการสุขภาพ , ระบบบริการปฐมภูมิ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : National health foundation
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1690 , http://hdl.handle.net/11228/2966 , W84 ก125 2553 , 53-021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ๓ ภาคีหลัก ซึ่งได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเวทีระดมสมองโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตั้งโจทย์และกำหนดลำดับความสำคัญของประเด็นการวิจัย ๖ กลุ่มได้แก่ บทบาทของหน่วยบริการประจำต่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบบริการและบริการปฐมภูมิเขตเมือง การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการและการส่งต่อ บทบาทโรงพยาบาลชุมชนในการพัฒนาระบบและคุณภาพบริการ การจัดซื้อบริการและการบริหารในพื้นที่ การพัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพบริการ เพื่อรวบรวมประเด็นสำคัญสำหรับการทำงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในอนาคต และสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ ๑) บทบาทของหน่วยบริการประจำต่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ การศึกษาหารูปแบบและประเภทการสนับสนุนของหน่วยบริการประจำต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ ความเป็นไปได้ที่จะให้หน่วยบริการปฐมภูมิในชนบทเป็นอิสระและผลกระทบต่อแม่ข่าย ๒) ระบบบริการและบริการปฐมภูมิเขตเมือง ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการของโรงพยาบาลแม่ข่ายเขตเมืองขนาดใหญ่ต่างๆ และผลบริการ การพัฒนาเครือข่ายบริการและการเพิ่มหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและกรุงเทพ กลไกการเงินเพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิเขตเมือง บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ และผลกระทบต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายกรณีหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นอิสระ ๓) การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการและการส่งต่อ ได้แก่ ความเป็นไปได้ในการจัดการศูนย์ประสานงานส่งต่อระดับชาติ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ส่งต่อในโรงพยาบาลเพื่อดูแลการส่งต่อ การส่งกลับ และการให้บริการเชิงรุกต่อเนื่องในพื้นที่ ปัญหาการส่งต่อและการปฏิเสธไม่รับส่งต่อ การสำรวจทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมในการจัดระบบบริการและส่งต่อในพื้นที่ การจัดการทางการเงินเพื่อการส่งต่อที่มีคุณภาพ ๔) บทบาทของโรงพยาบาลชุมชนในการพัฒนาระบบและคุณภาพบริการ ได้แก่ การพัฒนาระบบให้คำปรึกษาด้านบริการและการพัฒนาเครือข่าย ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่และหน่วยบริการปฐมภูมิ ผลกระทบของปัญหาสุขภาพกับศักยภาพบริการ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาบุคลากรสุขภาพให้สามารถทำงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๕) รูปแบบการจัดซื้อบริการและการบริหารระบบในพื้นที่ เสนอให้ทดลองดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง และประเมินผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การจัดการทางการเงินและการจัดสรรงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร การจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ และการปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพื่อเอื้อต่อการดำเนินการดังกล่าว ๖) การพัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพบริการ –โดยการศึกษาในลักษณะ multi-centers study ร่วมกับโรงพยาบาล และราชวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาวิธีการดูแลผู้ป่วย พัฒนาแนวปฏิบัติ และสร้างดัชนีชี้วัดในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพบริการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ . (2553). การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ . 2553. "การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ . "การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ . การพัฒนาโครงการการจัดการความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.