ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการนวัตกรรมปฐมภูมิพื้นที่พิเศษ
นักวิจัย : นวลตา อาภาคัพภะกุล
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , การบริการสาธารณสุข , การสร้างเสริมสุขภาพ , นวัตกรรมปฐมภูมิ , ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1664 , http://hdl.handle.net/11228/2897 , WA546 น318ก 2552 , 51-070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ พื้นที่พิเศษระยะที่ 2 (2551) เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่ดำเนินงานในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ใช้นวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการค้นหาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันอันนำไปสู่การให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม 2)พัฒนากลไกในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในระดับพื้นที่ และ3)สร้างกระแสการแข่งขันในการสร้างนวัตกรรมของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิร่วมพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ในกระบวนการพัฒนาระบบปฐมภูมินำมาสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภูมิให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่อย่างแท้จริงและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีทุนทางสังคมเป็นตัวตั้ง การทำงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ ฯ คาดหวังว่าจะเกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพโดย มีองค์กรวิชาการ สปสช. กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งเชิงวิชาการร่วมให้ทุนสนับสนุนบางส่วน และในที่สุดท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง โดยอยู่ภายใต้แนวคิดการส่งเสริม “นวัตกรรม” ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมขวัญและกังลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พิเศษ ดังกล่าว ไม่เพียงเฉพาะบุคลากรทางสาธารณสุขแต่รวมถึงกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เพาะการมองเรื่องของ "สุขภาวะ" ปัจจุบันมากกว่า เรื่องของโรคและการรักษา แต่หมายรวมถึง สิ่งแวดล้อม จริยธรรม จิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อมและบริบทของชุมชน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรณานุกรม :