ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทบทวนระบบข้อมูลด้านกำลังคนทางสุขภาพและศึกษาข้อมูลด้านกำลังคนทางสุขภาพที่เหมาะสม
นักวิจัย : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
คำค้น : กำลังคนด้านสุขภาพ , สารสนเทศทางการแพทย์ , กำลังคนด้านสาธารณสุข , ฐานข้อมูลกำลังคน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1632 , http://hdl.handle.net/11228/2801 , W76 ก522 2551 , 49ข008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาทบทวนสถานการณ์ฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพประเทศไทยและ ต่างประเทศครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบสถานการณ์การจัดการฐานข้อมูลระดับประเทศ ที่มีอยู่ และรูปแบบข้อมูลของต่างประเทศที่มีการเผยแพร่ตาม Internet และสื่อต่าง ๆ เพื่อการ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งแล้วนำไปสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเพื่อปรับใช้กับการพัฒนา ฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพของไทยในอนาคต ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะต่อสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรอื่น ๆ เช่น สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสภาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้นเพื่อการปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทรัพยากร สาธารณสุขประจำปี ทั้งในส่วนของข้อมูลที่ต้องการ รูปแบบที่ควรให้มีการเผยแพร่เป็น HRH Information Warehouse เพื่อให้บุคคล หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการร่วมเป็นเจ้าของ และร่วมใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย นักวิชาการและนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อการร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ ที่มีอยู่นี้ให้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป ผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษานี้ คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเริ่มปรับปรุงฐานข้อมูล กำลังด้านสุขภาพจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :