ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2547
นักวิจัย : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
คำค้น : ปัจจัยเสี่ยง , ภาระโรค , การป้องกันและควบคุมโรค
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1633 , http://hdl.handle.net/11228/2802 , WA590 ภ461 2551 , 49ข008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการวัดสถานะสุขภาพของประชาชนไทยแบบองค์รวม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องชี้วัดภาระโรค (Burden of Disease) ของคนไทยนั้น คิดมาจากความสูญเสียที่เกิดมาจากการตายก่อนวัยอันควร และความสูญเสียจากการเจ็บป่วยหรือพิการ โดยเรามักจะเข้าใจกันในชื่อที่ว่า “ปีสุขภาวะที่สูญเสียปรับด้วยความบกพร่องทางสุขภาพ (Disability-adjusted life years: DALYs) ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ไปแล้ว เมื่อ พ.ศ.2542 และในปัจจุบันก็ได้ทำการศึกษาอีกเป็นครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2547 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาระโรคของประชาชนไทยสูงที่สุด เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ รองลงมาได้แก่ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง และโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากการศึกษาภาระโรคแล้ว คณะทำงานภาระโรคและการบาดเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (2547) ยังได้ดำเนินการศึกษาการประเมินและเปรียบเทียบภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยง (Comparative Risk Assessment: CRA) โดยใช้แนวทางในการศึกษาตามวิธีการที่พัฒนาขึ้นจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งใน พ.ศ.2542 ได้ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญๆทั้งหมด 14 ปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลภาระโรคในประชาชนไทย พ.ศ.2542 เป็นผลลัพธ์จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนั้นทำให้เราทราบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาระโรคแก่ประชาชนไทยมากที่สุดคือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย รองลงมาคือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ และเพื่อให้ทราบถึงขนาดของปัญหาสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงในช่วงระยะเวลา 5 ปีต่อมา (พ.ศ.2547) จึงทำให้เกิดมีการศึกษาการประเมินและเปรียบเทียบภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงในประชาชนไทย พ.ศ.2547 อีกครั้งหนึ่ง การศึกษาการภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงในประชาชนไทย พ.ศ.2547 นี้ ยังคงใช้ระเบียบวิธีการศึกษาการประเมินและเปรียบเทียบภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยง (CRA) เหมือนการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาขนาดของภาระโรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ และจัดอันดับปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทยได้อย่างถูกต้องมากขึ้นตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2547) นอกจากผลที่ได้จากการศึกษาแล้ว การนำข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาใช้ ย่อมทำให้เราได้เห็นประโยชน์และข้อจำกัดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบและคุณภาพของข้อมูล รวมไปถึงการเผยแพร่ให้มีการนำผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมต่อไป

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :