ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น , Final report situational review of primary care research (Working with communities and local government)
นักวิจัย : รวีวรรณ เผ่ากัณหา
คำค้น : ระบบบริการสุขภาพ , วิจัย , ชุมชน--การร่วมมือ , Health Service Systems , การบริการสาธารณสุข , ชุมชน , การมีส่วนร่วม , องค์กรท้องถิ่น
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : 1428 , http://hdl.handle.net/11228/2237 , W84.6 ร169ก 2551 , 50ข047-11
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (สพช.),สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . (2551). การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . 2551. "การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . "การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.