ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
นักวิจัย : ศศิพัฒน์ ยอดเพชร , ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , กนิษฐา บุญธรรมเจริญ , ลัดดา ดำริการเลิศ , อุบล หลิมสกุล , นงลักษณ์ พะไกยะ
คำค้น : การสร้างเสริมสุขภาพ , ผู้พิการ--การดูแล , กำลังคน
หน่วยงาน : แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
ผู้ร่วมงาน : ชื่นตา วิชชาวุธ , สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ , สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1594 , http://hdl.handle.net/11228/2737 , WT31 ศ293ร 2552 , 51-022-4
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสัดส่วนของประชากร ผู้สูงอายุ (อายุมากว่า 60 ปี) ในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 10 และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมไทยต้องเริ่มมีการเตรียมความพร้อมรองรับอย่างจริงจังต่อปัญหาต่างๆ ของ ผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องมากมาย มิฉะนั้นจะล่าช้าไม่ทันการณ์ ด้วยเหตุนี้ ทางมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) โดยแผนงานวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมในการจัดระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ โดยได้ทำการรวมรวมจากเวทีวิชาการที่จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง “ทิศทางการดูแลระยะยาวสำ หรับผู้สูงอายุในประเทศไทย” ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง “ระบบการดูแลและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ” หวังว่าข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ในหนังสือฉบับนี้ จะมีส่วนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์ให้เกิดนโยบายที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ ผู้สูงอายุในอนาคต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :