ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ)
นักวิจัย : มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์ , กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา , องค์การอนามัยโลก (WHO) , สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย
คำค้น : โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม , การป้องกันและควบคุมโรค , การประเมินผลโครงการ
หน่วยงาน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1786 , http://hdl.handle.net/11228/3109 , WC503.6 ก121 2553 , 52-064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการวิจัยฯนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายป้องกันเอดส์ในลักษณะการควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม (22 โครงการ)1 ที่มีความหลากหลายในเรื่องบริบท ประชากร ความชุก และกลไกในการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาเอดส์กลุ่มตัวอย่างของโครงการวิจัยฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการฯ จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้รับทุนจาก สวรส. (ผู้รับทุนโดยตรง และผู้บริหารโครงการ 22 โครงการ) เป็นผู้เซ็นสัญญารับทุนเพื่อดำเนินโครงการกับสวรส. 2)เครือข่าย/แกนนำ (ผู้รับงานจากผู้รับทุนไปทำ) กลุ่มแกนนำที่โครงการแต่ละโครงการได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น เครือข่ายแกนนำเพื่อดำเนินโครงการ แกนนำถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนสนับสนุนให้โครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์เป็นกลุ่มที่คอยเชื่อมประสานและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายและ เป็นแกนนำในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ 3) กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ได้รับ intervention จากกลุ่มแกนนำ หรือเป็นกลุ่มตัวอย่างจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจาก สวรส. จำนวน 22 โครงการ วิธีดำเนินการวิจัย ดำเนินงานในพื้นที่ 26 จังหวัด มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับทุนหลัก มีกลุ่มผู้รับทุน ทั้ง 22 โครงการ ใน 7 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 111 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มในกลุ่มแกนนำที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการและ ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ รวมทั้งสิ้น 378 คน การเก็บรวบรวมเชิงปริมาณในกลุ่มเป้าหมาย หรือ ประชากรที่ได้รับ intervention จากกลุ่มแกนนำในพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งสิ้น 2,524 คน นอกจากนั้นยังมีการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากการทบทวนเอกสาร รายงานผลการประเมินผลโครงการ และสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม และ ใช้กระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาตามเนื้อหา ของการประเมินตามตัวชี้วัดหลักของโครงการและ ประเมินโครงการตามกระบวนการดำเนินโครงการ จำแนกเป็น Input, Process, Output, Outcome, Impact Evaluation

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :