ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการใช้ชุดความรู้แนวทางปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , Evaluation of Using Practical Guideline Manuals for Health Promoting Hospital
นักวิจัย : จุฑาธิป ศีลบุตร , สมชาย วิริภิรมย์กูล , ปราณี สุทธิสุคนธ์ , เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล , ดุษณี ดำมี
คำค้น : การบริหารโรงพยาบาล , การส่งเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1937 , http://hdl.handle.net/11228/3500 , WX150 จ624ค 2555 , 54-034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อประเมินชุดความรู้แนวทาง ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในด้านประโยชน์ ความเหมาะสมในการ ใช้ และกระบวนการส่งต่อชุดความรู้ โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ ระดับบริหารของกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับชุดความรู้แนวทาง ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง สาธารณสุข หลังจากที่ผู้ที่ได้รับชุดความรู้ได้อ่านชุดความรู้ มีการนำประเด็นในชุดความรู้ไปใช้ในระดับ ปานกลางถึงสูง เมื่อพิจารณาในประเด็นด้านความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า องค์ความรู้ที่ระบุในชุดความรู้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น แต่ประเด็นความรู้ ที่ระบุในชุดความรู้แนวทางปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบได้บางส่วน ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมด เนื่องจากเนื้อหาสาระบางส่วนไม่สอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดอื่น ๆ ของการใช้ชุดความรู้ คือ การขาดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เรื่องชุดความรู้และการมีอัตรากำลังไม่เพียงพอทำให้ไม่มีเวลาอ่าน ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจนและชี้แจงให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติ อีกทั้งควรมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และควร สนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ในพื้นที่เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

This study was conducted to evaluate practical guideline manuals for health promoting hospital in aspects of the level of use, appropriate use and delivery process. Data collection were collected by self administered questionnaire with directors or staffs of health promoting hospital, and focus-group discussion with directors or staffs of health promoting hospital and focus-group discussion with administrative staffs of health provincial office, health district office and contracting unit for primary care. Results showed that most of health promoting hospitals received the set of practical guideline manuals from Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Health. The levels of using each practical guideline manuals were moderate to high, and most of respondents revealed that the contents in manuals guided them to complete work easily. However, not all contents in these manuals could be applied in practical. The barriers of using these manuals were the lack of communication and public relations, and the lack of staffs to work at health promoting hospital. The finding of this study suggested that the policy of using manuals should be established and informed to all organizations: health promoting hospital, provincial health office, district health office and contracting unit for primary care. The monitoring and evaluation should be done continuously and the knowledge management should be conducted in each area to gain specific guidelines for area.

บรรณานุกรม :