ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
นักวิจัย : เพ็ญแข ลาภยิ่ง , วีระศักดิ์ พุทธาศรี , สุกัลยา คงสวัสดิ์ , พันทิพย์ ธรรมสโรช , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , สุธีรดา ฉิมน้อย
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , การป้องกันและควบคุมโรค , การสร้างเสริมสุขภาพ , การป้องกันโรค , การอภิบาล
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข , สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1785 , http://hdl.handle.net/11228/3108 , WA540 พ884ก 2553 , T53-07
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็น การอภิบาลระบบการสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ (area based PP) ศักยภาพองค์กรในการอภิบาลระบบฯ และประสิทธิผลในการดำเนินงานตอบสนองต่อสภาพปัญหาสุขภาพในพื้นที่ รวมทั้งศักยภาพของทีมบุคลากร โดยอาศัยระเบียบวิธีคือ การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์ประสิทธิผลบริการเทียบกับเป้าหมายจากข้อมูลบริการของ CUP และข้อมูลสถิติสาธารณสุขจาก สนย. ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต (สปสข.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาล (รพ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และ อปท. และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน PP ในระดับจังหวัด เครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) และศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) โดยศึกษาในจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการและเป็นที่ตั้ง สปสข. โดยกระจายตามภาคได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี สงขลา นครราชสีมา และ กรุงเทพมหานคร

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :