ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555 , Survey on population's opinion to Health System Confidence, 2012
นักวิจัย : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
คำค้น : ระบบสุขภาพ , ระบบบริการสุขภาพ , การป้องกันและควบคุมโรค , การคุ้มครองผู้บริโภค , ธรรมาภิบาล , ความเชื่อมั่น
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1930 , http://hdl.handle.net/11228/3456 , WA540.JT3 ก526 2555 , 54-062
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาระบบสุขภาพไปสู่ระบบที่พึงประสงค์ หมายถึงการมีระบบต่างๆที่เป็นองค์ประกอบย่อย เช่น ระบบสร้างเสริมสุขภาพ ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อประชาชน และมีธรรมาภิบาล โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดตามการบรรลุผลการพัฒนาระบบสุขภาพ ผ่านชุดดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เป็นเครื่องสะท้อนสมรรถนะของระบบสุขภาพในมิติต่างๆ แต่ส่วนใหญ่เป็นการวัดที่ผลลัพธ์ของระบบสุขภาพ แต่ยังขาดการประเมินในส่วนของการรับรู้หรือความรู้สึกเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบสุขภาพ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ ซึ่งได้เคยสำรวจมาแล้วในปี พ.ศ. 2553 และการสำรวจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยได้มีการศึกษาคัดเลือกประเด็น และปรับปรุงเครื่องมือการสำรวจ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพที่ใกล้ตัวประชาชนใน 4 มิติ คือ การบริการสุขภาพ การส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงาน ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สำนักงานสถิติแห่งชาติ . (2555). การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ . 2555. "การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ . "การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ . การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.