ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสุขภาพชุมชน
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
คำค้น : บริการอนามัยชุมชน , ชุมชน--การวิเคราะห์ , การประเมินสุขภาพ , การบริการสาธารณสุข
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1958 , http://hdl.handle.net/11228/3666 , WA590 ส691ก 2554 , 54-044
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อวิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการหลักสำหรับการประเมินสุขภาพชุมชน เนื่องจากเครื่องมือการประเมินชุมชนและกระบวนการหลักที่ใช้มีหลากหลาย การศึกษานี้จึงครอบคลุมในส่วนของการรวบรวมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่เนื่องจากแหล่งทุนและคณะวิจัยต้องการเน้นศึกษาเชิงลึกของเครื่องมือเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ขยายผลชัดเจนจึงต้องมี การเลือกวิเคราะห์บางเครื่องมือเท่านั้น ทั้งนี้ คณะวิจัยได้พัฒนาเกณฑ์การเลือกวิเคราะห์เครื่องมือประเมินสุขภาพชุมชน ดังนี้ คือ 1) เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองการประเมินสุขภาพชุมชนในมิติที่กว้างขวางมากกว่าการประเมินเฉพาะด้านสุขภาพ 2) เป็นเครื่องมือที่มีบุคคลต้นตำรับที่พัฒนาเครื่องมือ มีเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือที่สามารถสืบค้นได้ชัดเจน ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดหรือ กรอบเนื้อหา (template) การใช้เครื่องมือหรือไม่ก็ได้ 3) เป็นเครื่องมือที่ความยืดหยุ่น สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกช่วยสร้างเสริมให้เกิดการจัดการตนเองในชุมชน 4) มีการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่บริบทหลากหลาย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :