ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
นักวิจัย : ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
คำค้น : บริการอนามัยชุมชน , ระบบสุขภาพชุมชน , บริการปฐมภูมิ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1962 , http://hdl.handle.net/11228/3662 , WA590 ช329ค 2554 , 54-037
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ได้ดำเนินการมาอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็น ตัวอย่างของโลกดังปรากฏในหนังสือ “Good health at low cost 25 years on what makes a successful health system?” โดย Dina Balabanova, Martin Mckee, และ Ann Mills แต่การพัฒนายังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติของการพัฒนาสังคม ด้านเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง อันส่งผลให้การพัฒนาระบบสาธารณสุข เกิดการคิดค้นนวัตกรรมทางสังคม เพื่อเติมเต็มและต่อยอดระบบสาธารณสุข ได้สอดคล้องกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นเมื่อปี 1978 ณ เมือง อัลมา อัตตา ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิประชาชน การลดช่องว่างของสังคม และความแตกต่างทางเพศ ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นงานที่คณะนักวิจัยจากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญและได้ปรับใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางคุณภาพซึ่งเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่มีพัฒนาการ มากกว่า 20 ปี จากผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ภาควิชาสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งเป็นพันธมิตรของ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหิดล ซึ่งได้ร่วมมือกันออกแบบการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ CBPR ในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ทำให้สามารถสร้างผลการวิจัย ที่มี กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีในระดับสูง มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลชุมชน จนสามารถ สกัด รูปแบบ และเครื่องมือ ที่ชุมชนใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้ในระยะเวลาที่สั้นมาก คณะ นักวิจัยเชื่อว่ารายงานการวิจัยเรื่องระบบสุขภาพชุมชนฉบับนี้จะเป็นต้นแบบการใช้ระเบียบวิธีวิจัยชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดระบบสุขภาพชุมชนต่อไปได้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย . (2555). โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย . 2555. "โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย . "โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย . โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.