ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
นักวิจัย : วันเพ็ญ แก้วปาน , สุวิมล แทนพระเดช , สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ , อรพรรณ แสงวรรณลอย , ปาหนัน พิชยภิญโญ , ธเนศ กาญธีรานนท์ , ศรันยา บุญใหญ่
คำค้น : โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม , การป้องกันและควบคุมโรค
หน่วยงาน : โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค , สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย , ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1794 , http://hdl.handle.net/11228/3118 , WC503.6 ว425ก 2553 , 52-064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเพื่อป้องกันเอดส์: โครงการการกำกับ ติดตาม ผลการ ดำเนินกลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย นี้เป็นการวิจัยลักษณะกึ่งเชิงปฏิบัติการซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในช่วงเวลาที่ได้รับ ทุนสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันเอดส์ผ่านสถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุขโดยศึกษาตามตัวชี้วัดในโครงการเกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะและการปฏิบัติตนของกลุ่มเป้าหมาย ในการป้องกันโรคเอดส์ การดำเนินงานของเครือข่าย แกนนำในโครงการ รูปแบบการพัฒนากลไกของ เครือข่ายการทำงาน ระบบประสานงานและการส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและการสร้างความยั่งยืนของ เครือข่าย กระบวนการจัดการโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประชาสังคม ชุมชนอันนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกลไกการรณรงค์ป้องกันเอดส์ในชุมชน และ 2) สังเคราะห์ สรุปผลการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และ/หรือนโยบาย รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธีในการลดการติดเชื้อเอชวีในกลุ่มเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

บรรณานุกรม :