ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , Economic evaluation of Thai Health Foundation’s operation by measuring the willingness to pay of households
นักวิจัย : พัทธรา ลีฬหวรงค์ , นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร , มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ , สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล , ลี่ลี อิงศรีสว่าง , รุ่งนภา คำผาง , ทรงยศ พิลาสันต์ , สุมาลัย สมภิทักษ์ , ยศ ตีระวัฒนานนท์
คำค้น : การสร้างเสริมสุขภาพ , การส่งเสริมสุขภาพ , ความเต็มใจจ่าย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1931 , http://hdl.handle.net/11228/3458 , W74 พ987ก 2555 , 54-020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบของการประเมินความเต็มใจ จ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณค่าที่ประชาชนมอบให้โดยใช้วิธีการวัดความเต็มใจจ่ายของ ครัวเรือน ในแผนงานที่สำคัญ 6 แผนงานซึ่งคัดเลือกโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ สัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนในแต่ละแผนงานของ สสส. ซึ่งบ่งชี้ถึงลักษณะของประชากรที่ เล็งเห็นคุณค่าของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบและการออกกำลังกาย โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นการสำรวจครัวเรือนไทยภาคตัดขวางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 10 จังหวัด ตามภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย นครสวรรค์ ยโสธร หนองคาย นครราชสีมา เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา พัทลุง และชุมพร เก็บข้อมูลทั้งสิ้น 7,311 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเรื่องเศรษฐานะและสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว เช่น โรค ประจำตัว ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และออกกำลังกาย การรู้การดำเนินมาตรการสร้างเสริม สุขภาพของ สสส. และสื่อวิดีทัศน์ในการให้ข้อมูลแผนงานของ สสส. 6 แผนงาน ได้แก่ แผนควบคุมการ บริโภคยาสูบ แผนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แผนสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุและ อุบัติภัย แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เรื่องอาหารและโภชนาการ แผนส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ และแผนสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
พัทธรา ลีฬหวรงค์ , นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร , มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ , สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล , ลี่ลี อิงศรีสว่าง , รุ่งนภา คำผาง , ทรงยศ พิลาสันต์ , สุมาลัย สมภิทักษ์ , ยศ ตีระวัฒนานนท์ . (2555). การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พัทธรา ลีฬหวรงค์ , นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร , มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ , สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล , ลี่ลี อิงศรีสว่าง , รุ่งนภา คำผาง , ทรงยศ พิลาสันต์ , สุมาลัย สมภิทักษ์ , ยศ ตีระวัฒนานนท์ . 2555. "การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พัทธรา ลีฬหวรงค์ , นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร , มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ , สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล , ลี่ลี อิงศรีสว่าง , รุ่งนภา คำผาง , ทรงยศ พิลาสันต์ , สุมาลัย สมภิทักษ์ , ยศ ตีระวัฒนานนท์ . "การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
พัทธรา ลีฬหวรงค์ , นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร , มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ , สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล , ลี่ลี อิงศรีสว่าง , รุ่งนภา คำผาง , ทรงยศ พิลาสันต์ , สุมาลัย สมภิทักษ์ , ยศ ตีระวัฒนานนท์ . การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.