ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
คำค้น : บริการทางการแพทย์--ค่าใช้จ่าย , เศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ , การคลังสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1832 , http://hdl.handle.net/11228/3308 , W74 ร451 2554 , T53-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์สัมฤทธิผลของการดำเนินงานในระบบบริการ สาธารณสุขในส่วนการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี งบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว คือ ฐานข้อมูลรายงาน ทางการเงินซึ่งสถานพยาบาลในสังกัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฐานข้อมูลรายงาน กิจกรรมซึ่งโรงพยาบาลส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ผู้ป่วยในของกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง โดยดูเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญที่มีความไวในการสะท้อนสถานการณ์ทาง การเงินการคลังของระบบบริการและปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดสถานการณ์การคลังดังกล่าว โดยสรุปเป็น ผลผลิต รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราส่วนทางการเงิน สถานการณ์ทางการเงิน และข้อเสนอเพื่อพัฒนา คุณภาพรายงานทางการเงินการวิเคราะห์มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้ ในปีงบประมาณ 2553 พบว่าผลผลิตหลักของสถานบริการในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและความซับซ้อน จากปีงบประมาณก่อน สัดส่วนผลผลิตบริการผู้ป่วยนอกระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล ศูนย์เปลี่ยนไปชัดเจนโดยสัดส่วนบริการผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และผู้ป่วยสิทธิ ประกันสังคมเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์ (Case Mix Index) สูงขึ้นในโรงพยาบาลทุกระดับ สัดส่วนรายได้จำแนกตามแหล่งรายได้หลักในปีงบประมาณ 2553 มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสัดส่วนแหล่งรายได้หลักในส่วนค่าบริการผู้ป่วยนอกของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพิ่มขึ้นในสถานพยาบาลทุกระดับ แม้ว่ารายได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังคงเป็น แหล่งรายได้สูงสุดอยู่เช่นเดิม โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนค่าแรงที่ไม่ใช่ เงินเดือน ค่ายา ค่าวัสดุทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน ส่วนโรงพยาบาลศูนย์มีสัดส่วน ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าแรงที่ไม่ใช่เงินเดือน ค่าวัสดุทางการแพทย์เพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนค่ายาลดลง แต่ยังสูง ถึงร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และมี “ค่าเฉลี่ย Adjust Relative Weight” สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับปีงบประมาณก่อน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน พบว่า สภาพคล่องของสถานพยาบาลลดลง ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของโรงพยาบาลมีการปรับตัวลดลงในทุก ประเภทของโรงพยาบาล โรงพยาบาลจำนวน 495 แห่ง จากจำนวนโรงพยาบาล 834 แห่ง ประสบ ปัญหารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในส่วนต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 ปัจจัยผลักดันต้นทุนที่สำคัญ คือ ค่าแรง ค่าตอบแทน และค่ายา ซึ่งเป็นต้นทุนร้อยละ 30, 16 และ 19 ตามลำดับ โดยโรงพยาบาลมีรายได้ จากค่ารักษาพยาบาลสุทธิเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับรายได้ในปีงบประมาณ 2552 จากปริมาณ การให้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มประมาณร้อยละ 2 และผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ บริการในปีงบประมาณ 2552 เพื่อพัฒนาให้บัญชีของโรงพยาบาลถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศซึ่งมีการ ปรับปรุงใหม่เป็นระยะ การบัญชีของโรงพยาบาลควรปรับปรุงเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ การ แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานรวมให้ครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 27 (ฉบับปรับปรุง 2552) การจัดทำงบกระแสเงินสด และ การปรับปรุงยอดคงเหลือในรายการทุนสะสมยกมาและทุนสะสม ณ วันต้นปีงบประมาณให้ตรงกันตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (TAS 8)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลัง และระบบบริการสุขภาพประเทศไทย (ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ

บรรณานุกรม :
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . (2554). รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . 2554. "รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . "รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . รายงานสถานการณ์ระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ปีงบประมาณ 2553 : การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.