ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสนับสนุนเชิงวิชาการ ถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผลการสร้างกลไกที่ยั่งยืนของการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันเอดส์
นักวิจัย : ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำค้น : โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม , การป้องกันและควบคุมโรค , การป้องกันเอดส์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1784 , http://hdl.handle.net/11228/3107 , WC503.6 ช329ก [2554] , 53-046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ประเมินต้นทุนของแต่ละพื้นที่ และติตามความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงการให้ feedback ของผลการติดตามโครงการและสนับสนุนวิชาการ เพื่อการพัฒนากลไกที่ยั่งยืน และการเป็นเจ้าของของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. สนับสนุนและกระตุ้นให้โครงการของแต่ละจังหวัดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีกระบวนการติดตามและประเมินตนเอง สำหรับการทำประชาสังคม รวมถึงสนับสนุนแผนให้โครงการแต่ละจังหวัดมีระบบการนำข้อติดตาม สะท้อนกลับเป็นระยะ ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 3 ติดตามการทำยุทธศาสตร์และกิจกรรมตามแผน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของการทำกิจกรรมและการใช้ข้อมูลในการทำแผนและกิจกรรม 4 สรุปรูปแบบของการทำงานและกลไกที่แต่ละจังหวัดใช้ พร้อมประเ้มินประสิทธิผลของรูปแบบ 5. ประเมินความสำเร็จของโครงการในแต่ละจังหวัดตามตัวชี้วัดและผลผลิตที่กำหนดไว้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บรรณานุกรม :