ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , Cost analysis of health promotion programs of the Thai health promotion foundation
นักวิจัย : พัทธรา ลีฬหวรงค์ , มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ , ลี่ลี อิงศรีสว่าง , นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร , รุ่งนภา คำผาง , วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ , ทรงยศ พิลาสันต์ , สุรสันต์ วิเวกเมธากร , รักมณี บุตรชน , ยศ ตีระวัฒนานนท์
คำค้น : เศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ , ต้นทุน , การดำเนินงาน , สสส. , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1828 , http://hdl.handle.net/11228/3306 , W74 พ542ก 2554 , 53-056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นสิ่งที่ระบบสุขภาพทั่วโลกควรให้ ความสำคัญเพราะนอกจากจะทำให้ประชากรมีสุขภาพดี ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้นฟูสภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบใน ระดับชาติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้จัดตั้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ. 2544 โดยมีรายได้ร้อยละ 2 จากภาษี สรรพสามิตสุราและยาสูบ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สสส. ได้ใช้งบประมาณกว่าหมื่นล้านบาท ในการดำเนินงาน หลากหลายกิจกรรมกับบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตามยังมีข้อ สงสัยถึงความคุ้มค่าของกิจกรรมเหล่านั้นเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้ลงทุนไป ในวาระที่ สสส. ดำเนินงาน ครบ 1 ทศวรรษ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานต่างๆ ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่ง สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล สัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของ สสส. ต่อไปในอนาคต เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานผลการประเมินต้นทุนของแผนงาน สสส. ในตลอดระยะเวลา 10 ปี ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งนักวิจัยและผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :